Przetargi.pl
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Łosińska 1 w Sławkowie

Gmina Sławków ogłasza przetarg

 • Adres: 41-260 Sławków, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2931552 w. 41 , fax. 322 931 233
 • Data zamieszczenia: 2019-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sławków
  ul. Rynek 1
  41-260 Sławków, woj. śląskie
  tel. 32 2931552 w. 41, fax. 322 931 233
  REGON: 27625755800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Łosińska 1 w Sławkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Łosińska 1 w Sławkowie. 2. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu Gminy Sławków pn.: „Zamiana pieca węglowego na gazowy i montaż fotowoltaiki na budynku Urzędu Miasta Sławkowa przy ul. Łosińskiej 1” dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach “Metropolitalny Fundusz Solidarności” 3. Prace polegać będą między innymi na demontażu istniejącego kotła węglowego oraz zabudowie i podłączeniu dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętymi komorami spalania. Kotły będą połączone w kaskadzie o łącznej mocy 84 kW. Każdy z kotłów posiadać będzie w zabudowie pompę kotłową, naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa. Odprowadzenie spalin dla obu kotłów należy wykonać odrębnymi przewodami dla każdego kotła z osobna, według załączonej opinii kominiarskiej. W istniejącym wolnym przewodzie dymowym należy zabudować przewody spalinowe. Wentylacja pomieszczenia kotłowni powinna być przebudowana zgodnie z normą PN-B-02431-1:1999. 4. Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 7, obejmujący projekt wykonawczy, projekt wewnętrznej instalacji gazowej, przedmiar (pomocniczo) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy na wykonane roboty, wbudowane materiały, urządzenia i sprzęt od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót. Rękojmia będzie zgodna z okresem gwarancji. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji są przeglądy gwarancyjne (w częstotliwości określonej przez Wykonawcę tj. jeden przegląd lub więcej) obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wartości tych przeglądów w cenie ryczałtowej określonej w ofercie. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową (robotami) oraz dostawców materiałów budowlanych. Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45333000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne oświadczenia i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) formularz oferty na wzorze lub ściśle wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełniony czytelnie, z ceną wyliczoną zgodnie z zapisami Rozdziału XIV SIWZ (załącznik nr 1 do SIWZ), b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem – w sytuacjach, gdy uprawnienie do podpisania oferty i poświadczania dokumentów nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, w tym pełnomocnictwo wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku spółki cywilnej upoważnienie do występowania w imieniu spółki może wynikać z umowy spółki dołączonej do oferty bądź oferta może zostać podpisana przez wszystkich wspólników. c) dokument/y, z którego wynika zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (Rozdział V pkt 5),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach