Przetargi.pl
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach (...)

GMINA WŁOSZAKOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 64-140 Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WŁOSZAKOWICE
  ul. Karola Kurpińskiego 29
  64-140 Włoszakowice, woj. wielkopolskie
  REGON: 411050698
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach (...)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych, obejmujące w szczególności:1) uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,2) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,3) uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych, jeśli będą wymagane,4) sporządzenie projektów budowlanych wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, pozyskaniem map do celów projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem na użytkowanie, 5) sporządzenie projektów technicznych / wykonawczych, 6) obsługę geodezyjną, 7) zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz autorskiego,8) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie wykonanych projektów,9) dostawę i montaż urządzeń na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie m.in. sprężarki – 2 szt. , lampy UV – 2 szt., 10) regenerację powłok zewnętrznych filtrów i aeratora na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie (3 filtry, 1 aerator), 11) regenerację studni głębinowych na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie – 2 szt., 12) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Boguszyn i włączenie jej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym (długość PVC 200 mm – około 2935 m, PVC 160 mm - ok. 800 m, PE 110 mm – około 3225 m, przyłączy ok. 85 szt.), 13) wymianę sieci wodociągowej w Jezierzycach Kościelnych metodą przewiertu sterowanego – na sieć PVC o długość ok. 702 m, 14) budowę zbiornika wody pitnej o pojemności min. 50 m3 na Stacji Uzdatniania Wody w Dominicach,15) budowę zbiornika wód opadowych przy sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych o pojemności min. 100 m3, 16) wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu, zjazdami, chodnikami, oświetleniem, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu, 17) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 18) inwentaryzację powykonawczą,19) uzyskanie dokumentów/pozwoleń niezbędnych do przystąpienia do użytkowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilkuz następujących form:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BS Włoszakowice nr: 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006z dopiskiem: Wadium –postępowanie przetargowe nr ZP.271.3.2023.Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Zamawiającego.4. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyćwraz z ofertą.5. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna tj. w formie gwarancji lub poręczeniu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej podpisany przez osobę lub osoby uprawnione ze strony gwaranta/poręczyciela przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale I SWZ. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych - art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.Pozostałe zapisy dotyczące wadium zawiera Rozdział IX - Wymagania dotyczące wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, z których każda z nich obejmowała budowę lub modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 2000 m i co najmniej 1 pompowni ścieków oraz wartości robót budowlanych każdej z nich w wysokości co najmniej2 000 000,00 zł brutto.Zamawiający zastrzega, iż przez jedno zamówienie rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną).2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody.Zamawiający zastrzega, iż przez jedno zamówienie rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną).3) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa pełnobranżowe projekty budowlano-wykonawcze dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej.Zamawiający zastrzega, iż przez jedno zamówienie rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną).4) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, tj.:- Kierownikiem budowy, który posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika budowy w w/w branży,- osobami zdolnymi do pełnienia funkcji kierowników robót branżowych, posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami (w odpowiedniej branży) oraz wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń) w specjalności:• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba,• drogowej w zakresie budowy dróg bez ograniczeń – 1 osoba,- Projektantem, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiada co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowew projektowaniu w w/w branży.Zamawiający dopuszcza do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wymienionych powyżej przez jedną osobę. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Wymagany okres doświadczenia zawodowego należy liczyć do dnia składania ofert.Uprawnienia powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach