Przetargi.pl
Wykonanie w systemie "zaprojektuj – wybuduj" zadania: "Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych"

Powiat Lubaczowski ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, Jasna 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166328700 , fax. 166328709
 • Data zamieszczenia: 2022-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubaczowski
  Jasna 1
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 166328700, fax. 166328709
  REGON: 650900281
 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiatlubaczowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w systemie "zaprojektuj – wybuduj" zadania: "Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj” dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych”.2. W ramach przedmiotu zamówienia należy:1) opracować dokumentację projektową na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) – załącznik nr 1 do SWZ wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania, w tym zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz/lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę (ETAP I);2) wykonać roboty budowlane wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnić nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową, oraz wykonać dokumentację powykonawczą (ETAP II).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składana oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 PLN. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Nr 57 9101 0003 2001 0003 6650 0008.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w punkcie 2 ppkt 2-4 do oferty należydołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.5. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 12 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego na podstawie art. 112 ustawy Pzp warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej do bieżącego finansowania zadania na kwotę nie niższą niż 2.500.000,00 PLN, posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie niższą niż 2.000.000,00 PLN;4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli:a) Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlanąo wartości minimum 4.000.000,00 złotych brutto polegającą na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie drogi publicznej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.).b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował (zakończył) co najmniej1 (jedno) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. Z.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach