Przetargi.pl
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ew. 2206 obręb Jabłonna, ulica boczna od ul. Milenijnej w Jabłonnie, gmina Jabłonna

GMINA JABŁONNA ogłasza przetarg

 • Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 152
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA JABŁONNA
  ul. Modlińska 152
  05-110 Jabłonna, woj. mazowieckie
  REGON: 013270442
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ew. 2206 obręb Jabłonna, ulica boczna od ul. Milenijnej w Jabłonnie, gmina Jabłonna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres niniejszego zadania inwestycyjnego obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem towarzyszącym na działce nr ewid. 2206 obręb Jabłonna, gmina Jabłonna, w następującym zakresie:1) Wykonanie projektu budowlanego oraz projektu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z koncepcją Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, bądź zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę, należy opracować dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości.2) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnejOdcinek kanalizacji sanitarnej do wybudowania:a) Odcinek kanalizacji sanitarnej z rur Dz 200 mm PVC SN8 o długości ok. 68,5 m b) Odcinek kanalizacji sanitarnej z rur Dz 160 mm PVC SN8 o długości ok. 27,0 mc) Studnia kanalizacyjna 1000 – 1 szt.d) Studnia kanalizacyjna 425 – 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach