Przetargi.pl
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” CZĘŚĆ 1, CZEŚĆ 2, CZEŚĆ 3, CZĘŚĆ 4, CZĘŚĆ 5.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "EKO-SKAWA" sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 34-220 Maków Podhalański, ul. 3 Maja
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 770 045 , fax. 338 770 045
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "EKO-SKAWA" sp. z o. o.
  ul. 3 Maja
  34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie
  tel. 338 770 045, fax. 338 770 045
  REGON: 12057049200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekoskawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” CZĘŚĆ 1, CZEŚĆ 2, CZEŚĆ 3, CZĘŚĆ 4, CZĘŚĆ 5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac objętych Przedmiotem Zamówienia obejmuje: Część 1: 1) zaprojektowanie i wykonanie PSZOK wraz z kompletnym wyposażeniem (chyba, że w PFU wyraźnie zaznaczono wyjątki w tym zakresie), infrastrukturą towarzyszącą (w tym niezbędnych przyłączy i połączeń z obiektami zewnętrznymi) oraz zagospodarowaniem terenu, a także demontaż i rozbiórkę istniejących budynków magazynowych na terenie lokalizacji PSZOK, objętych inwentaryzacją, stanowiącą załącznik do PFU. 2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie rozbiórki oraz Robót odpowiadających pod każdym względem wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ, a w szczególności w PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną, prawem polskim i UE. 3) Wykonawca winien zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ i uzyskać wiarygodne informacje odnośnie każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, czy charakter oferty lub wykonanie Robót; 4) Wykonawca winien uwzględnić, iż prace rozbiórkowe i budowlane prowadzone będą w sąsiedztwie zabudowy usługowej i przemysłowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za takie prowadzenie Robót, aby Roboty te nie zakłócały normalnej eksploatacji sąsiadujących obiektów oraz nie powodowały nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców. 5) Wykonawca (lub upoważniony przez niego Przedstawiciel Wykonawcy) zobowiązany jest do odwiedzenia i sprawdzenie miejsca Robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt i ryzyko, wszelkich czynników koniecznych do przygotowania Oferty i wykonania Kontraktu. Przeprowadzenie wizji miejsca Robót przez Wykonawcę winno być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. Projektowanie 6) Wykonawca zobowiązany jest opracować kompletną Dokumentację Projektową dla wszystkich Elementów wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia. Wszystkie elementy Dokumentacji Projektowej podlegać będą zatwierdzaniu przez Zamawiającego oraz przez właściwe organy administracji publicznej. Pozyskanie wszystkich zatwierdzeń leżeć będzie w zakresie obowiązków Wykonawcy. Wymagania dotyczące Dokumentacji Projektowej wyspecyfikowano w PFU. 7) W związku z powyższym, przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia (tzw. dane wejściowe do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów, a w szczególności Dokumentacji Projektowej wraz z Projektem Budowlanym, w tym między innymi: a) pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego Przedsięwzięciem; b) przeprowadzi badania geologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania Obiektu (PSZOK); c) pozyska wszelkie inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów (w tym Dokumentacji Projektowej) i późniejszej realizacji Robót. 8) Wykonawca opracuje, skompletuje i złoży do właściwego organu kompletny Wniosek o Pozwolenie na Rozbiórkę i Wniosek o Pozwolenie na Budowę (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami), a następnie pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pozwolenia na Budowę/ Rozbiórkę. Wykonawca opracuje, skompletuje i złoży do właściwych organów również wszystkie inne niezbędne wnioski o pozwolenia i decyzje wymagane do skompletowania Wniosku o Pozwolenie na Budowę/ Rozbiórkę, jak też pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego takie pozwolenia i decyzje. Wykonawca wystąpi i pozyska przy tym w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE opinie, ekspertyzy i uzgodnienia niezbędne do uzyskania Pozwoleń na Budowę/ Rozbiórkę oraz niezbędne do uzyskania decyzji i pozwoleń poprzedzających Pozwolenie na Budowę/ Rozbiórkę. 9) Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne niezbędne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu (PSZOK), w tym w szczególności pozwolenie na użytkowanie. W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie przy tym opracowanie i skompletowanie wniosków o wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do uruchomienia i eksploatacji PSZOK wraz z wyposażeniem. Roboty 10) Wykonawca wybuduje Obiekt (PSZOK) wraz z realizacją dostaw, przyłączami, sieciami i instalacjami pomocniczymi, zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego Projektem Rozbiórki, Projektem Budowlanym oraz Projektami Wykonawczymi. Zakres Robót obejmuje w szczególności: a) Prace przygotowawcze i pomocnicze: a) Zagospodarowanie Placu Budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy, ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń p.poż. i BHP. b) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przed etapem wykonawstwa i na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji powykonawczej. c) Pozostałe prace wymagane do przygotowania terenu pod budowę Obiektu - PSZOK (w tym m.in. niwelacja terenu). b) Roboty budowlane oraz wykończeniowe PSZOK, w tym między innymi: a) Demontaż i rozbiórka istniejących obiektów na terenie lokalizacji PSZOK. b) Roboty ziemne, betonowe i żelbetowe: fundamenty obiektów budowlanych (w tym budynków), ewentualne fundamenty pod Urządzenia, podłoża itp. c) Budynki i budowle. d) Pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury. c) Sieci technologiczne i sanitarne niezbędne dla funkcjonowania Obiektów, takie jak (lecz nie ograniczając się do): Sieci wodociągowe (sanitarna, p.poż). Sieć kanalizacyjna ścieków sanitarnych. Sieć kanalizacyjna ścieków deszczowych. Sieć elektroenergetyczna. Sieci słaboprądowe (teletechniczna, alarmowa itp. – doprowadzenie do poszczególnych obiektów zgodnie z wymaganiami technologicznymi i organizacyjnymi). d) Instalacje wewnętrzne, niezbędne dla funkcjonowania Obiektów takie jak (lecz nie ograniczając się do): a) Wentylacja w pomieszczeniach przewidzianych na pobyt ludzi. b) Instalacje grzewcze w pomieszczeniach przewidzianych na pobyt ludzi. c) Instalacje wodociągowe (sanitarna, technologiczne, p.poż) wraz z armaturą i urządzeniami. d) Instalacje kanalizacyjne (technologiczne, sanitarne, deszczowe) wraz z przyborami i urządzeniami. e) Instalacje elektroenergetyczne dla potrzeb użytkowania PSZOK (oświetlenie i gniazda). f) Instalacje słaboprądowe (teletechniczna, alarmowa, itp.). g) Instalacje odgromowe. h) Instalacje systemu sterowania i wizualizacji oraz monitoringu za pomocą kamer e) Place, drogi, chodniki - zapewniające dojazd, dojście i możliwość manewrowania na terenie Obiektu (PSZOK). f) Zagospodarowanie terenu: a) Oświetlenie zewnętrzne, b) Ogrodzenie, bramy wjazdowe, furtki, szlabany, mała architektura, c) Pozostałe prace (m.in. urządzenie zieleni, w tym zieleń izolacyjna). g) Przyłącza i połączenia komunikacyjne PSZOK z obiektami zewnętrznymi (drogowe, z siecią elektroenergetyczną, z siecią wodociągową, z siecią kanalizacji sanitarnej, z odbiornikiem wód deszczowych, z innymi niezbędnymi sieciami). h) Wszystkie inne Roboty i Dostawy, niezbędne do zrealizowania kompletnego Obiektu PSZOK, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do eksploatacji i użytkowania. Rozruch i przekazanie do eksploatacji 11) Wykonawca przeprowadzi rozruch Obiektu (PSZOK), wykona wszystkie niezbędne próby funkcjonalne, jak również wszelkie inne działania niezbędne do oddania Robót związanych z punktami do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. 12) Próby mają na celu potwierdzenie spełnienia Wymagań Zamawiającego, a w szczególności Parametrów Gwarantowanych określonych w PFU. 13) Wszystkie inspekcje i próby wymienione wyżej, będą przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy inspekcji i prób muszą być w każdym przypadku uzgodnione z Zamawiającym. Próby zostaną przeprowadzone zgodnie z PFU i Warunkami Kontraktu oraz opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Harmonogramem. 14) Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie instalacje i Urządzenia niezbędne do funkcjonowania Obiektu (PSZOK). 15) Wykonawca wykona także inne zobowiązania konieczne do przejęcia Robót związanych z Kontraktem od Wykonawcy i przekazania Przedmiotu Zamówienia do eksploatacji i użytkowania, w tym wyposaży PSZOK w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne, p.poż oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z przepisów, zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. 16) Wykonawca uzyska pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej, kompetentnych w trybie przekazania (PSZOK) do eksploatacji i użytkowania. 17) Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektów, instalacji, Urządzeń, stref i innych elementów wymagających oznakowania. 18) Wykonawca opracuje instrukcje obsługi i konserwacji poszczególnych Urządzeń, instrukcje stanowiskowe, BHP i p.poż., a także ogólną instrukcję obsługi Obiektu (PSZOK) jako całości. Szkolenie 19) Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiającego (Operatora PSZOK) zgodnie z wymaganiami PFU i Kontraktu. Celem szkolenia jest zapewnienie Personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat technologii, BHP, zasad eksploatacji i obsługi Urządzeń, budynków i budowli oraz wyposażenia PSZOK . Zamawiający skompletuje załogę PSZOK stosownie do wykazu stanowisk zawartego w Dokumentacji Projektowej. Celem szkolenia Personelu Zamawiającego jest przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania w ruchu Urządzeń, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Kontraktu, jak też wyposażenia dostarczanego w ramach Kontraktu. Serwis 20) Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń, instalacji i wyposażenia mobilnego dostarczanego w ramach Kontraktu w okresie rękojmi za wady i gwarancji oraz serwis pogwarancyjny. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych. Dostawy 21) Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie niezbędne Urządzenia, w tym mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA, zgodnie z zapisami wynikającymi z PFU, niezbędne do funkcjonowania PSZOK. a) Wyposażenie PSZOK: kontenery KP10, kontenery socjalno-magazynowo-warsztatowe, wraz z wyposażeniem (elektronarzędzia warsztatowe, regały warsztatowe, regały magazynowe, stół warsztatowy z imadłem) kontenery edukacyjne wraz z wyposażeniem (laboratorium energii odnawialnej) Pojemniki 1100 l, Kontenery typu przenośny skład, Zbiornik na zużyty olej 600 l, Worek typu „big bag”’ Pojemniki na przeterminowane leki, strzykawki, Pojemnik na chemikalia, Pojemnik na zużyte baterie, Pojemnik na zużyte akumulatory, Pojemnik na świetlówki, b) Waga samochodowa, Część 2: 22) Dostawa Rozdrabniarki mobilna do odpadów zielonych i drewnopochodnych. Specjalistyczne urządzenie umożliwiające rozdrabnianie odpadowych elementów drewnianych (deski, listwy), drzew, gałęzi, krzaków, pni. Maszyna na podwoziu kołowym, jednoosiowym, z zaczepem do transportu ciągnikiem kołowym, z oświetleniem umożliwiającym poruszanie się po drogach publicznych. Cześć 3: 23) Dostawa wózka widłowego. Dostawa wózka jezdniowego podnośnikowego o udźwigu nominalny min. 2000 kg. Cześć 4: 24) Dostawa Miejskiej Stacji Recyklingowej, której lokalizację przewiduje się w miejscu często uczęszczanym przez mieszkańców, takim jak: przestanki komunikacji miejskiej, parkingi, szkoły, obiekty użyteczności publicznej, przestrzeń rekreacyjna. Obsługą i serwisem będą zajmować się pracownicy obsługujący PSZOK. Będzie służyła do selektywnego zbieranie (system wrzutowy) butelek PET, nakrętek, puszek ALU, opakowań szklanych, baterii i zużytych telefonów, makulatury, lekarstw, wspomagając zbiórkę prowadzoną w PSZOK. Cześć 5: 25) Dostawa wyposażenia laboratorium energii odnawialnej. Laboratorium energii odnawialnej zostanie zorganizowane w części kontenera edukacyjnego, którego wyposażenie będzie stanowić: 1) Zestawy w systemie hybrydowym odnawialnych źródeł energii dla dzieci i młodzieży – 2 szt. 2) Zabawka dydaktyczna z zakresu fotowoltaiki dla dzieci przedszkolnych – 2 szt. 3) Plansze dydaktyczne z OŹE w formacie A1 – 26 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: a) Dla części 1 - w kwocie 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych); b) Dla części 2, 3, 4 w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); c) Dla części 5, Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków Podhalański Nr rachunku: 98 8799 0001 0017 0103 0498 0001 6. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim”, oznaczenie sprawy: ES.ZP.5/2019. 12. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, w sekretariacie pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. 13. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 12.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 14. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz cen, sporządzony wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ - dla części 1 Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z RODO - dla części 1, 2, 3, 4, 5.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach