Przetargi.pl
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym

Gmina Goleniów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, Plac Lotników 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 698 200 , fax. 914 698 298
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Goleniów
  Plac Lotników 1
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 698 200, fax. 914 698 298
  REGON: 81168436700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania p.n.: „Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowymi”. 3.2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje korzystanie z prawa opcji. 3.2.1. Minimalny poziom zamówienia, który Zamawiający planuje zrealizować w terminie obowiązywania umowy czyli ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE obejmuje utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowymi w poniższych miejscowościach: a) Bolechowo dz. 92, 94/1 (etap 1 i 2)- 409 m b) Czarna Łąka ul. Wycieczkowa dz.48 – 715 m c) Danowo dz. 107 (etap 2 i 3) -410 m d) Kąty dz. 242,249 (etap 2)- 272 m e) Lubczyna ul. Kapitańska dz. 232 (etap 2) -170m f) Miękowo dz. 98,127,136- 283 m g) Podańsko ul. Podleśna dz. 128- 193,5m h) Podańsko ul. Skrajna dz. 279 (etap 1 i 2)- 304,5 i) Podańsko ul. Zaciszna dz. 99 ( etap 2) -206 m j) Pucice ul. Osiedlowa 51/19, 51/6- 93,50m k) Pucice ul. Brzozowa 51/24- 136m l) Rurzyca ul. Myśliwska 15/4, 9/7, 18/14 – 395 m m) Tarnowiec dz. 42 (etap 1 i 2) - 475 m 3.2.2. Zamówienie z użyciem PRAWA OPCJI to zamówienie w ramach którego Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości robót budowlanych, a tym samym przewiduje dalsze wykonawstwo w zakresie utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowymi w poniżej miejscowościach, zgodnie z cenami jednostkowymi wykazanymi przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 1.2 do SIWZ. Zamówienie podstawowe (opisane szczegółowo w pkt 3.2.1.) może ulec zwiększeniu o prawo opcji dla utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowymi w poniżej miejscowościach: a) Żdżary dz. 91 (od odsady w kierunku Łaniewa etap 3 ) – 630 m b) Burowo dz. 59,320/6, 175, 55,58 (etap 2 i 3) – 870 m c) Czarna Łąka ul. Przyjazna dz. 44/3 i 1/11- 610 m UWAGA ! W ramach PRAWA OPCJI Zamawiający może zlecić – według własnego uznania - wykonanie jednego, kilku lub wszystkich dróg, o których mowa w powyższych lit. a) - c).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium na przedmiotowe zadanie
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się: 1) dokumenty składane przez wszystkich wykonawców: a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) Formularz cenowy- szczegółowy wykaz cen dla zamówienia podstawowego - przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SIWZ, ( nie dołączenie do oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp), c) Formularz cenowy szczegółowy wykaz cen dla zamówienia objętego prawem opcji stanowiącym - przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ, ( nie dołączenie do oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp), d) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, e) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust.5 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp - przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; f) jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ. g) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. h) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu- jeżeli dotyczy UWAGA! Każdy Wykonawca, który złoży ofertę, zobowiązany jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia- informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ; 2 ) dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp to jest: a) wykaz głównych usług wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi wykonano należycie lub są wykonywane należycie – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, d) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy, oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 8A do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach