Przetargi.pl
WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI APARATURY MEDYCZNEJ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-027 Katowice, ul. Francuska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 591 668 , fax. 032 2591671, 2554633
 • Data zamieszczenia: 2019-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Francuska
  40-027 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 591 668, fax. 032 2591671, 2554633
  REGON: 28907000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spskm.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI APARATURY MEDYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2) Przedmiot zamówienia został podzielony na trzydzieści jeden (31) części – Pakiety, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części – Pakietów tj: a. Pakiet nr 1 – Monitory Philips Intellivve; b. Pakiet nr 2 – Kardiomonitory i monitory Drager; c. Pakiet nr 3 – Waga lekarska LFW Lublin; d. Pakiet nr 4 – Waga lekarska Tryb Bydgoszcz; e. Pakiet nr 5 – Waga elektroniczna Radwag; f. Pakiet nr 6 – MYJNIA DO BASENÓW I KACZEK AJCOSTA; g. Pakiet nr 7 – Loża laminarna ESCO; h. Pakiet nr 8 – KOMORA LAMINARNA POLON; i. Pakiet nr 9 – KOMORY LAMINARNE C BERNER; j. Pakiet nr 10 – USG CORTEX TECHNOLOGY; k. Pakiet nr 11 – USG GE; l. Pakiet nr 12 – DIATERMIA ValleyLab; m. Pakiet nr 13 – Aparat do kriochirurgii Metrum; n. Pakiet nr 14 – Aparaty do kriochirurgii Kriopol, Kriomedpol o. Pakiet nr 15 – Unit stomatologiczny KAVO; p. Pakiet nr 16 – Rejestratory holterowskie EKG Oxford; q. Pakiet nr 17 – HOLTERY RR Spacelabs; r. Pakiet nr 18 – Monitor zwiotczenia Organon Ltd; s. Pakiet nr 19 – APARAT DO PODCIŚNIENIOWEJ METODY LECZENIA RAN V.A.C KCI; t. Pakiet nr 20 – SYSTEM DO KONTROLI JAKOŚCI IBA ; u. Pakiet nr 21 – SYSTEM CYDROWEJ OBROBKI ZDJĘĆ RTG FCR: Fuji Film; v. Pakiet nr 22 – Kamera termowizyjna FLIR; w. Pakiet nr 23 – Sekwenator DNA APPLIED BIOSYSTEMS; x. Pakiet nr 24 – Aparat do Fast Real Time APPLIED BIOSYSTEMS; y. Pakiet nr 25 – PŁUCZKA BIORAD do ZESTAWÓW DIAGNOSTYCZNYCH ADIL INSTRUMENTS; z. Pakiet nr 26 – Wagomieszarka TERUMO; aa. Pakiet nr 27 – Sorter Komórkowy wieloparametrowy BECTON DICKINSON; bb. Pakiet nr 28 – Aparat do przygotowywania próbek cytometrycznych BECTON DICKINSON; cc. Pakiet nr 29 – DRUKARKA RTG DRYPIX PRIMA; dd. Pakiet nr 30 – VIDEOKOLONOSKOP FUJINION; ee. Pakiet nr 31 – Lampa Waldman Medizin Technik; Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry) określone są w Załącznikach nr 7 ÷ 37 do SIWZ. 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej, znajdujących się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwanych dalej sprzętem. 2) Wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji musi być udokumentowana przez serwisanta: 2.1 odpowiednim wpisem do paszportu technicznego znajdującego się przy każdym z urządzeń. Przy czym w zapisie musi znajdować się informacja, czy aparat jest sprawny technicznie i dopuszczony do dalszej eksploatacji, kiedy przegląd wykonano z podaniem daty i miejsca, oraz z wpisaniem daty przewidywanego kolejnego przeglądu. Wpisy powinny być opatrzone pieczątką i podpisem osoby wykonującej przegląd. 2.2 raportem serwisowym potwierdzonym przez użytkownika sprzętu, a także w razie konieczności, wystawieniem orzeczenia o stanie technicznym. 3) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów zgodnie z wymogami producenta danego aparatu. W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy): 3.1 kontrola funkcjonowania systemu; 3.2 sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej; 3.3 sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja (w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie); 3.4 wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta; 3.5 niewielkie modernizacje techniczne; 3.6 aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają; 3.7 sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego; 3.8 kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu; 3.9 inspekcja zużycia części; 3.10 sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń). Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności. 3.11 jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, (wzorcowanie, walidacja) aparatu, bądź jego części Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, (wzorcowania, walidacji) i przedstawienie odpowiednich świadectw. 4) Części zamienne zużywalne i wymienne, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieprefabrykowane a ich zastosowanie nie może spowodować uszkodzenia aparatu lub urządzenia. Wszystkie materiały i części eksploatacyjne konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być częściami oryginalnymi lub dopuszczonymi przez producenta. 5) W przypadku konieczności wykonania naprawy w trakcie trwania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu ofertę cenową na jej wykonanie obejmującą stawkę roboczogodziny, koszty dojazdu oraz koszt części zamiennych niezbędnych do jej wykonania. Naprawa po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztu jej wykonania zostanie zlecona odrębnym zleceniem wg procedury zgodnej z ustawą Pzp. W przypadku gdy szacowana wartość naprawy przekroczy kwotę 2 999,00 zł netto zostanie sporządzona dodatkowo umowa na piśmie. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (potwierdzone pisemnie przez producenta/wytwórcę/dystrybutora), wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne umożliwiające Zamawiającego wycofanie przedmiotowego urządzenia z eksploatacji. 6) Wymaga się aby Wykonawca poinformował mailowo Zamawiającego o terminie wykonania usługi minimum 2 dni przed przystąpieniem do jej wykonania. Osobą, z którą wykonawca zobowiązany jest uzgodnić datę wykonania usługi jest Kierownik Działu Technicznego - adres mailowy ipasternak@spskm.katowice.pl . 7) Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia faktury. 8) Zamawiający zastrzega, że wykonanie przedmiotu umowy może odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7:30 do godz. 14.00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 9) Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Na koszt przeglądu okresowego składa się m.in.: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu, ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego. 10) Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie. 11) Wykonawca zapewnia terminowość wykonania przedmiotu zamówienia, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. W celu przyznania punktów w kryterium doświadczenie do oferty należy dołączyć: wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Należy wypełniać kolumny nr 1,2,6,7,8. 3. Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach