Przetargi.pl
Wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu ulic w Szczuczynie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie ogłasza przetarg

 • Adres: 19-203 Grajewo, ul. Fabryczna 4
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
  ul. Fabryczna 4
  19-203 Grajewo, woj. podlaskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.starostwograjewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu ulic w Szczuczynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu ulic w Szczuczynie (ul. Grunwaldzka, ul. Majewskiego, ul. Wąsoska, ul. Sportowa, ul. Pl. 1000-lecia, wylot do Kolna, wylot do Niećkowa, dr. 1812 B Szczuczyn – Radziłów, odc. skrzyż z dr. 1813 B do skrzyż. z dr. 1812 B, dr. 1819 B od dr. 1812 B do m. Świdry Awissa, odcinek starodroży drogi kr. nr 61 będącej drogą powiatową – poprzedni km 198+225÷203+910), dr. pow. nr 1802B o łącznej długości ulic 12,285 km. 1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie usług kompleksowych z zakresu zimowego utrzymania ulic obejmujących likwidację śliskości i odśnieżanie nawierzchni jezdni ulic, chodników, zatok postojowych i przyległych do jezdni parkingów. 1.1.W zakres zadania wchodzi: a) odśnieżanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, zatok postojowych i przyległych do jezdni parkingów, b) zwalczanie śliskości zimowej nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, zatok postojowych i przyległych do jezdni parkingów poprzez posypanie solą na całej szerokości nawierzchni jezdni i parkingów solą drogową w ilości od 10g/m2 do 20g/m2 w zależności od potrzeb lub mieszanką piaskowo-solną 10% ÷ 20% w ilości 100 g/m2, c) jednokrotne posprzątanie ulic po zimowym utrzymaniu o łącznej długości 12,285 km polegające na oczyszczeniu nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych i pozostałych części, pasa drogowego oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń na własny koszt. Roboty wymienione w pkt. 1.1 a) i b) należy wykonać do godz. 5:30 rano lub w czasie dwóch godzin od ustania zjawiska atmosferycznego powodującego śliskość lub utrudnienia w ruchu spowodowane śniegiem. Wykonanie usługi należy zgłosić do dyżurnego ZUD do godziny 7:15. Roboty wymienione w pkt 1.1.c) powinno polegać na oczyszczeniu ze śmieci i pozostałości po zimowym utrzymaniu przyległych pasów drogowych, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych i pozostałych części pasa drogowego oraz oczyszczeniu nawierzchni jezdni z mechanicznym ich zamieceniem. Śmieci i pozostałości po zimowym utrzymaniu z oczyszczania ulic powinny zostać wywiezione na wysypisko przez Wykonawcę na jego koszt. Sprzęt odśnieżający i do posypywania ma być wyposażony w środki łączności (art. telefon komórkowy). d) Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania ulic dokonał wizji lokalnej ulic powiatowych, na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie lub w związku z wykonaniem niniejszej umowy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Zamówienia zostały określone w dalszej części SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace co najmniej 3 osoby do Wykonywania ww. zadania. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 2.W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników bez imienia i nazwiska). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3.Pierwsze „Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników” wraz z dowodami, o których mowa w pkt 2. w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę potwierdzających zgłoszenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pracownika do ubezpieczeń społecznych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od rozpoczęcia wykonywania usługi. 4.Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji ww. zadania. 5.Za każdorazowe nieprzedłożenie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osób wykonujących czynności przy realizacji ww. zadania, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto - za każdy dzień zwłoki. 6.Jeśli w wyniku wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji ww. zadania, Zamawiający wykryje naruszenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji ww. zadania, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą ujawnioną osobę zatrudnioną na innych zasadach niż umowa o pracę, biorącą udział w realizacji zamówienia przy wykonywaniu prac przy realizacji ww. zadania. 7.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca powierzając Podwykonawcy czynności dotyczące realizacji ww. zadania zobowiązuje do realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach