Przetargi.pl
Wykonanie usługi polegającej na: Część 1: Koszenie trawy przy elementach infrastruktury technicznej w obrębie Strefy S1, S1-3, S2 oraz kompleksu obiektów Inkubatora Technologicznego PPN-T, Część 2: Odśnieżanie dróg znajdujących się w obrębie Strefy S1, S2, S1-3 oraz parkingów i placów manewrowych kompleksu obiektów Inkubatora Technologicznego, Część 3: Odśnieżanie parkingów i chodników w obrębie budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 35959 Rzeszów, ul. Szopena
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8520600, 8520610 , fax. 178 520 611
 • Data zamieszczenia: 2018-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51
  35959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8520600, 8520610, fax. 178 520 611
  REGON: 69026033085969
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi polegającej na: Część 1: Koszenie trawy przy elementach infrastruktury technicznej w obrębie Strefy S1, S1-3, S2 oraz kompleksu obiektów Inkubatora Technologicznego PPN-T, Część 2: Odśnieżanie dróg znajdujących się w obrębie Strefy S1, S2, S1-3 oraz parkingów i placów manewrowych kompleksu obiektów Inkubatora Technologicznego, Część 3: Odśnieżanie parkingów i chodników w obrębie budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Część 1: Koszenie trawy przy elementach infrastruktury technicznej w obrębie Strefy S1, S1-3, S2 oraz kompleksu obiektów Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego, w miejscowości Jasionka, Tajęcina (gm. Trzebownisko) i Rogoźnica (gm. Głogów Małopolski). Część 2: Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg znajdujących się w obrębie Strefy S1, S1-3, S2 oraz parkingów i placów manewrowych na terenie kompleksu obiektów Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego w miejscowości Jasionka, Tajęcina (gm. Trzebownisko). Część 3: Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu parkingów i chodników w obrębie budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie. B. Zamawiający dzieli zamówienia na 3 części. Część 1: Koszenie trawy przy elementach infrastruktury technicznej w obrębie Strefy S1, S1-3, S2 oraz kompleksu obiektów Inkubatora Technologicznego PPN-T, Część 2: Odśnieżanie dróg znajdujących się w obrębie Strefy S1, S2, S1-3 oraz parkingów i placów manewrowych kompleksu obiektów Inkubatora Technologicznego, Część 3: Odśnieżanie parkingów i chodników w obrębie budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie. C. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części. D. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym Kody CPV określa: Część 1: Koszenie trawy przy elementach infrastruktury technicznej w obrębie Strefy S1, S1-3, S2 oraz kompleksu obiektów Inkubatora Technologicznego PPN-T, Załącznik nr 1 do siwz – Opis zakres przedmiotu zamówienia w tym Mapy od 1 do 4 Załącznik nr 2 do siwz - Wzór umowy dla części 1 Część 2: Odśnieżanie dróg znajdujących się w obrębie Strefy S1, S2, S1-3 oraz parkingów i placów manewrowych kompleksu obiektów Inkubatora Technologicznego, Załącznik nr 1 do siwz – Opis zakres przedmiotu zamówienia w tym Mapy od 1 do 4 Załącznik nr 3 do siwz - Wzór umowy dla części 2 Część 3: Odśnieżanie parkingów i chodników w obrębie budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie. Załącznik nr 1 do siwz – Opis zakres przedmiotu zamówienia w tym Mapy od 5 do 6 Załącznik nr 4 do siwz - Wzór umowy dla części 3 E. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: aktualnego na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - dotyczy tylko części nr 1 i części nr 2). UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. B. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 1) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA! Oświadczenie lub dowody Wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach