Przetargi.pl
Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów

Gmina Niepołomice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 509 404, , fax. 122 509 400
 • Data zamieszczenia: 2020-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niepołomice
  Plac Zwycięstwa 13
  32-005 Niepołomice, woj. małopolskie
  tel. 122 509 404, , fax. 122 509 400
  REGON: 35155537000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niepolomice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów - zadanie częściowe nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów z koszy ulicznych, przystankowych, placów zabaw oraz pojemników na psie odchody zlokalizowanych na terenie Gminy Niepołomice wraz z wymianą worków oraz uporządkowaniem i utrzymaniem czystości wokół koszy i przekazywaniem odpadów zgodnie z hierarchią. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ (OPZ). Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów - zadanie częściowe nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów z budynków gminnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ (OPZ). Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów - zadanie częściowe nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uprzątnięciu zalegających odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania tzw. dzikich wysypisk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ (OPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada - aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, zgodnie z przepisami art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dotyczy 1 i 2 części zamówienia); - aktualne zezwolenie na transport odpadów (dotyczy 1, 2 i 3 części zamówienia). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach