Przetargi.pl
Wykonanie usługi druków wraz dostawą dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka ogłasza przetarg

 • Adres: 41-501 Chorzów, Aleja Różana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 79 37 008 , fax. 32 79 05 376
 • Data zamieszczenia: 2019-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka
  Aleja Różana 2
  41-501 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 79 37 008, fax. 32 79 05 376
  REGON: 00015019400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parkslaski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna, w której ponad 50% akcji posiadają jednostki sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi druków wraz dostawą dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest: 1 Druk plakatów wraz z wyklejeniem na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie Parku Śląskiego, format 125x160, papier blueback 115 g. Zamawiane jednorazowo w ilości nie mniejszej niż 5 sztuk w ilości 50 szt. 2 Druk billboardu wraz z wyklejeniem (tablice znajdują się na płocie Wesołego Miasteczka), format 504x238, na standardowym papierze blueback. Minimalne zamówienie może obejmować druk i wyklejenie jednego billboardu w ilości 10 3 Druk plakatów w formacie A1, papier 130g mat, jednostronny kolor. Zamawiane jednorazowo w ilości nie mniejszej niż 8 sztuk w ilości 24 4 Druk ulotek w formacie A5, papier 115g błysk, dwustronny kolor. Zamawiane jednorazowo w ilości nie mniejszej niż 1000 sztuk w ilości 3000 5 Druk banerów na bramę startową 440x100 cm, baner 510g (wzmacniany o splocie 1000x1000), wykończenie: wszyty rzep szer. 10 cm po obwodzie w ilości 6 6 Druk numerów startowych, format A5, druk jednostronny, kolor, dziurkowane w czterech rogach. Papier Cuturon, 170 gr. Zamawiane w ilości nie mniejszej niż 100 jednorazowo 3000 7 Druk folderu informacyjnego o wymiarach 390 mm x 680 mm, dwustronny, Falcowany raz w poziomie i 6 razy w pionie. Papier 200 g. mat. Zamawiane jednorazowo w ilości nie mniejszej niż 200 sztuk w ilości 10000 szt. 8 Druk biletu numerowanego; format 290 mm / 105 mm po rozłożeniu (206 mm / 105 mm po złożeniu); druk dwustronny 4x4 na kredzie matowej 350g; perforacja przerywana 8 kółek fi 10 mm umożliwiających ich wypchnięcie. Pojedyncze bigowanie. Zamawiane jednorazowo w ilości nie mniejszej niż 100 sztuk w ilości 2000 szt. 9 Druk flagietek na latarnie 50x100 cm, baner 440 g z przekładką, druk dwustronny wysokiej rozdzielczości (720 dpi) wykończenie: tunele 5,5 cm góra/dół, wzmocnienie: 2 oczka w narożnikach na zgrzewie. Zamawiane jednorazowo w ilości nie mniejszej niż 10 sztuk. w ilości 120 szt. 10 Druk hologramów o średnicy 21 mm z nadrukiem. Zamawiane jednorazowo w ilości nie mniejszej niż 500 sztuk w ilości 4000 11 Druk wizytówek imiennych dla pracowników. Druk dwustronny, druk dwustronny (bez uszlachetnień), kreda matowa 350g. Zamawiane jednorazowo w ilości nie mniejszej niż jeden komplet (120-150 sztuk) w ilości 25 kompletów 12 Banery reklamowe, oczkowane, o wymiarach 1x3 m. – 6 sztuk, w ilości 18 [m2] 13 Wykonanie tablic na ścieżkę ornitologiczną; wymiar: szer. 590 mm x wys. 400mm; twarde pcv z szarym przekrojem, grubość 10 mm, druk utwardzony uv 4x0, wycinanie kształtu (zaokrąglone rogi)odporny na warunki atmosferyczne; w ilości 15 14 Wykonanie tablic na ścieżkę dendrologiczną; wymiar 590 mm x wys. 400mm; twarde pcv z szarym przekrojem, grubość 10 mm, druk utwardzony uv 4x0, wycinanie kształtu (zaokrąglone rogi) w ilości 10 szt. 15 Druk mapek DL x 6 (A3 do DL / 297 x 210 mm), zadruk dwustronny, papier kreda mat 130 g. Zamawiane w ilości nie mniejszej niż 1000 sztuk. w ilości 10000 szt. 16 Druk szarfy na słupy, pełny kolor, papier blueback 115g, wymiar 3750x500. Zamawiane jednorazowo po 10 sztuk wraz z klejeniem na słupy ogłoszeniowe znajdujące się na terenie Parku Śląskiego w ilości 20 szt. 17 Druk questingu, dwustronny, Format DL, składany (z A4), złożony w dwóch miejscach (tryptyk DL). Papier 200 g. mat. Zamawiany w ilości nie mniejszej niż 100 sztuk. w ilości 500szt. 18 Druk naklejek na stojaki gazetowe o wymiarze 320mm x 120mm, folia UV w ilości 20 szt. 19 Torebka papierowa eko wraz z nadrukiem jednostronnym. Wymiar 25x11x32 w ilości 500 szt. II. Przystąpienie do wykonywania prac przez Wykonawcę będzie następować na podstawie pisemnego zlecenie w terminie 3 dni prze datą ich wykonania z którego wynikać będzie zakres oraz termin wykonania i rozpoczęcia III. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)., tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, dalej jako „rozporządzenie”) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) informacje o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p. UWAGA: Wykonawca składa dokument, o który mowa w pkt 3), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust.5 ustawy) Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 4 rozporządzenia lub dokumenty wystawiane zamiast nich, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach