Przetargi.pl
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w zasobach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez LOKUM Sp. z o. o. w Bartoszycach.

LOKUM Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, ul. Jagiellończyka 9
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7629896 , fax. 89 7625237
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: LOKUM Sp. z o.o.
  ul. Jagiellończyka 9 9
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7629896, fax. 89 7625237
  REGON: 51099745800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lokum-bartoszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w zasobach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez LOKUM Sp. z o. o. w Bartoszycach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w zasobach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez LOKUM Sp. z o. o. w Bartoszycach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 i Nr 3 dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lokum-bartoszyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach