Przetargi.pl
Wykonanie usług przewozu regularnego na linii autobusowej P-1 w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Piastowa

Gmina Miasto Piastów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-820 Piastów, 11 Listopada 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Piastów
  11 Listopada 2
  05-820 Piastów, woj. mazowieckie
  REGON: 013269350
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piastow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług przewozu regularnego na linii autobusowej P-1 w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Piastowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na: wykonaniu usług przewozu regularnego na linii autobusowej P-1 w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Piastowa. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia, wymaganiach dot. środków transportu oraz w Projekcie umowy stanowiącym załączniki do niniejszej SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 złotych (pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY: nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie zapisów w pkt. 10 SWZ, dotyczących podstaw wykluczenia); spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy Pzp dotyczące: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE; uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: aktualną licencję zezwalającą na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 180) obejmującą swoją ważność min. okres obowiązywania umowy.sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Kopię polisy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty wymaganych składek. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentu, Zamawiający potraktuje jako odmowę podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego; oraz aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 100 000,00 złotych. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje min. dwa zamówienia polegające na świadczeniu usług transportu zbiorowego osób, o wartości powyżej 100 000,00 złotych brutto oraz w liczbie wozokilometrów min. 70 000 (każda); UWAGA!!! Wykonawca przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, posiadające kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj. minimum: 2 kierowców;UWAGA !!! Zamawiający wymaga, aby osoby biorące udział w postępowaniu nie były prawomocnie skazane za popełnienie przestępstwa oraz nie są wpisane do „Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym”.wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: - Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje min. 2 środkami transportowymi do przewozu osób – wymagania szczegółowe w załączniku nr 11 do SWZ. UWAGA!!! Użyty sprzęt musi posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.Szczegółowe wymagania dot. środków transportu określa załącznik nr 11 do niniejszej SWZ. UWAGA!!! W przypadku Wykonawców ubiegających się o zamówienie w ramach Konsorcjum ww. doświadczenie musi posiadać jeden z Wykonawców samodzielnie. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku do którego zaistnieją przesłanki wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. oraz określonych w art. 7 ust. 1 pkt.1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 835). Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość wykluczenia Wykonawcy w sytuacjach określonych w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp. tj. Wykonawcy: ∙ w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;∙ który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; ∙ który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach