Przetargi.pl
wykonanie usług kominiarskich w nieruchomościach Miasta Słupsk administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Tuwima
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 842 82 93, , fax. 59 842 80 48
 • Data zamieszczenia: 2018-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  Tuwima 4
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 842 82 93, , fax. 59 842 80 48
  REGON: 77128515500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pgm.slupsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie usług kominiarskich w nieruchomościach Miasta Słupsk administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest wykonanie usług kominiarskich w nieruchomościach Miasta Słupsk administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: I część -Wykonanie usług kominiarskich w nieruchomościach Miasta Słupsk administrowanych przez PGM Sp. z o.o. – Rejon 21; II część - Wykonanie usług kominiarskich w nieruchomościach Miasta Słupsk administrowanych przez PGM Sp. z o.o. – Rejon 22; Zakres usług dla części I i II obejmuje: 1 usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych 2. czyszczenie przewodów palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na trzy miesiące w ciągu 1 roku, w czasie trwania umowy; 3. czyszczenie przewodów palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy w ciągu 1 roku, w czasie trwania umowy; 4. czyszczenie przewodów wentylacyjnych 1 raz w roku, w okresie trwania umowy 5. Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z wydawaniem stosownych zaleceń/opinii dotyczących: 5.1. wskazania przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych; 5.2. usunięcia wskazanego miejsca nieszczelności przewodu kominowego; 5.3. przełączeń paleniskowych, spalinowych i wentylacyjnych do innych przewodów ze wskazaniem przewodu, do którego winny być przełączone; 5.4. prawidłowości podłączeń wentylacji i urządzeń do przewodów, dokonanych po wydanej przez inny zakład opinii bez względu na ilość podłączeń, 5.5. prawidłowości podłączeń wentylacji i urządzeń do przewodów bez względu na ilość podłączeń. 6. W ramach zamówienia Wykonawca wykonana na zlecenie Zamawiającego następujące usługi: 6.1 udrożnienie przewodu kominowego bez wykucia otworów pomocniczych; 6.2. odgruzowanie i udrożnienie przewodów kominowych lub usuwanie gniazd ptaków z wykuciem otworów pomocniczych, 6.3. wykonanie prześwietleń przewodów kominowych specjalistyczną kamerą TV, 6.4. zainstalowania drzwiczek spadowych/rewizyjnych, 6.5. mechaniczne czyszczenie przewodu kominowego w celu usunięcia twardej sadzy szklistej lub smolistej, 6.6. wybranie sadzy z przewodu kominowego przy pomocy odkurzacza przemysłowego, 6.7. sporządzanie opinii kominiarskiej do określenia sposobu i rodzaju ogrzewania jakie można zastosować w lokalach. Usługi, o których mowa w pkt. 6. będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie odrębnych zleceń, a ich ilość jest zależna od konieczności zaistniałych potrzeb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : Dla części 1 – 3 000,00 zł ( słownie : trzy tysiące zł 00/100) Dla części 2 – 2 500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 zł) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 1Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 98 1140 2118 0000 2180 2900 1005 z adnotacją „Wadium – przetarg na wykonanie usług kominiarskich dot. części ……”. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP- zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach