Przetargi.pl
WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH. POSTĘPOWANIE nr FSGiE-0160-4/2010

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Motylewska 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2123001, 2110449 , fax. 067 2123527
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile
  ul. Motylewska 7 7
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2123001, 2110449, fax. 067 2123527
  REGON: 01034470800729
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH. POSTĘPOWANIE nr FSGiE-0160-4/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH W ZASOBIE WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA ORAZ INNYCH NIERUCHOMOŚCI WSKAZANYCH PRZEZ ANR W CZĘŚCI OBJĘTEJ DZIAŁANIEM ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMÓWIENIE JEST PODZIELONE NA 6 CZĘŚCI. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY PRAC OPISANY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach