Przetargi.pl
Wykonanie usług drukarskich

Województwo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 80-810 Gdańsk, Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 261 555, , fax. (58)3268557
 • Data zamieszczenia: 2020-05-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Pomorskie
  Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 261 555, , fax. (58)3268557
  REGON: 19167483600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pomorskie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług drukarskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług drukarskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku i dostarczenie przez Wykonawcę do komórek organizacyjnych Zamawiającego publikacji i materiałów drukarskich wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ). Zamówienie tj. wykonanie druku i dostarczenie materiałów przez Wykonawcę zostało podzielone na 2 części: 1) część 1: zadanie 1: kalendarz trójdzielny -1500 sztuk, zadanie 2: Folder dotyczący start upów - 1000 sztuk 2) część 2: Magazyn Pomorskie (3 x 40 000 egz) 3. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wydrukowania materiałów; 2) naświetlań (jeśli jest to niezbędne z przyczyn technicznych); 3) oprawy materiałów; 4) wydruków próbnych (proofy cyfrowe) na wniosek Zamawiającego; 5) dostarczenia wydrukowanych materiałów na własny koszt do siedziby Zamawiającego wraz z ich wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego położonych na terenie miasta Gdańska. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z uwzględnienie podziału na dwie (2) części został określony w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ) oraz w projektach umowy stanowiących załączniki nr 6 i nr 7 do SIWZ. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących czynności związane z obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania, a także czynności przygotowawcze do druku (dobór komponentów i ustawianie parametrów technologicznych) oraz nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych. 2) Jeżeli czynności wskazane w ust. 5 pkt 1) spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia. 3) Zatrudnienie osoby/ osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1) powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1) na rzecz Wykonawcy (będącego pracodawcą), świadczonych w wyznaczonych przez niego miejscu, czasie oraz zakresie i pod jego kierownictwem, powierzonych tej osobie w związku z realizacją przedmiotu zamowienia. . 4) Wykonawca w umowie oświadczy, iż osoba/osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 5 pkt 1) w trakcie realizacji zamówienia są lub będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 5) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby/osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1). 6) Zamawiający informuje, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Zamawiający uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli w tym zakresie. 7) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 5 pkt 1), zostały uregulowane w projektach umów, stanowiących załączniki nr 6 i nr 7 do SIWZ. 6. Jeśli w niniejszej SIWZ Zamawiający wskazuje przy opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub znaki towarowe lub pochodzenie produktów lub nazwy własne oznacza to, iż dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem jakościowym i użytkowym od wymienionych przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku zaproponowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jak również podać nazwę handlową produktu oraz opisać produkty równoważne wraz z podaniem walorów potwierdzających ich równoważność.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Aktualne na dzień składania ofert: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru wskazanego w załączniku nr 3 do SIWZ (należy złożyć w oryginale), b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru wskazanego w załączniku nr 2 do SIWZ (należy złożyć w oryginale), 2. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębnie niniejsze oświadczenie. Przedmiotowe oświadczenie składane jest w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1) lit a) i b) SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia tych okoliczności korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 10. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” oraz podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, na podstawie pełnomocnictwa. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Przy czym dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej wymagają opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektronicznego poświadczenia za zgodność z oryginałem należy natomiast dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018, poz. 1993). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Artykuł 78¹ Kodeksu cywilnego zrównał złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej, ze złożeniem oświadczenia woli w formie elektronicznej (chyba, że forma pisemna jest zastrzeżona pod rygorem nieważności). Zamawiający wskazuje, że zasada ekwiwalentności formy pisemnej i elektronicznej nie ma charakteru wzajemnego. Złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej nie oznacza spełnienia wymagań zastrzeżonych dla formy elektronicznej 11. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. 12. Oświadczenia, lub dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, lub w oryginale w formie dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach