Przetargi.pl
Wykonanie układu komunikacyjnego z elementami tymczasowej Bazy Południowej LiZUD w Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85 , fax. 058 6622841
 • Data zamieszczenia: 2020-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  ul. 10 Lutego 24
  81-364 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, fax. 058 6622841
  REGON: 22035628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie układu komunikacyjnego z elementami tymczasowej Bazy Południowej LiZUD w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.t. „Układ komunikacyjny z elementami tymczasowej Bazy Południowej LiZUD w Gdyni”. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności. a) przebudowę wjazdu do nieruchomości, b) wykonanie utwardzenia terenu, c) wykonanie ogrodzenia terenu, bramy stałej przesuwnej oraz szlabanu sterowanego zdalnie, d) wykonie przyłącza elektroenergetycznego dla zasilenia placu budowy dla mocy poboru 40 kW, e) wykonanie oświetlenia terenu wraz z montażem instalacji nadzoru wizyjnego, f) wykonanie przyłączy i instalacji wewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, g) montaż kontenerowego zaplecza biurowo socjalnego, h) montaż namiotu na sól wraz z wytwornicą solanki z dodatkowym zbiornikiem na solankę do poj. 10m3, i) montaż wiaty magazynowej, kontenera narzędziowego oraz zadaszenia punktów OC do wysokości 4m, j) budowa punktu zasilania EE dla samochodów elektrycznych, k) montaż wagi najazdowej dla samochodów ciężarowych, 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają: a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik A do siwz b) Projekt wykonawczy – załącznik B do siwz, c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – załącznik C do siwz, d) Przedmiary robót budowlanych/Kosztorysy ofertowe – załącznik D do siwz, e) Wzór umowy – załącznik nr 10 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: INNE, NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO OFERTY: 1) Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do siwz. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3) Formularz tabela elementów scalonych - stanowiącego załącznik 1a do siwz 4) Kosztorysy ofertowe, wg przedmiarów robót stanowiących załącznik D do siwz. 5) Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 6) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do siwz. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach