Przetargi.pl
Wykonanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski na potrzeby strony internetowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-287 Katowice, ul. 1 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2577000 w. 7108, 2577108 , fax. 32 257 74 99,2577108
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  ul. 1 Maja 50
  40-287 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2577000 w. 7108, 2577108, fax. 32 257 74 99,2577108
  REGON: 15480000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ue.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski na potrzeby strony internetowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski na potrzeby strony internetowej Zamawiającego (sekcja student oraz pracownik) z uwzględnieniem słów kluczowych, w celu zapewnienia wysokiego pozycjonowania strony oraz weryfikacja językowa anglojęzycznych tekstów ze strony WWW. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania tłumaczeń za pomocą programów komputerowych służących do translacji tekstów. 3. Teksty muszą być tłumaczone z należytą starannością, przez tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie, z zachowaniem spójności słownictwa, zwrotów językowych i form gramatycznych czy nazewnictwa zgodnego z terminologią obowiązującą dla określonego rodzaju tłumaczonych tekstów. 4. Szczegółowe (dodatkowe) informacje zawierające opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy stanowiący Formularz nr 6 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo, (które należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii), jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik – dotyczy również Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną