Przetargi.pl
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego przy ul. Ligockiej 78A w Gliwicach z jednoczesnym podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia w gospodarczej części budynku na pomieszczenie wymiennikowni i jej wyposażeniem oraz wydzieleniem pomieszczenia łazienki dla mieszkania nr 3, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Warszawska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3000033, 3000034, 2310395 , fax. 322 310 395
 • Data zamieszczenia: 2019-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Warszawska
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, fax. 322 310 395
  REGON: 27659015700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs2.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego przy ul. Ligockiej 78A w Gliwicach z jednoczesnym podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia w gospodarczej części budynku na pomieszczenie wymiennikowni i jej wyposażeniem oraz wydzieleniem pomieszczenia łazienki dla mieszkania nr 3, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac wymienionych w tytule zamówienia zgodnie z załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacją techniczną oraz istotnymi postanowieniami umownymi, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Zakres robót: 1. Wykonanie instalacji c.o.i c.w.u. 2. Adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię ( branże: budowlana, wod-kan, elektryczna ) 3. Instalacja węzła cieplnego 4. Likwidacja starych instalacji grzewczych, pieców, kotłów na paliwo stałe, grzejników. 5. Wykonanie łazienki w mieszkaniu nr 3 ( branże: budowlana, wod-kan, elektryczna ) 6. Docieplenie budynków mieszkalnego i gospodarczego wraz z izolacją przeciwwilgociową. Wymaga się aby roboty budowlane odbywały się w następujących terminach: a. przygotowanie w zakresie budowlanym i instalacyjnym (wod-kan, wentylacja, elektryka) pomieszczenia oraz montażu urządzeń węzła cieplnego wraz z przekazaniem kluczy do tego pomieszczenia – do dnia 15.10.2019r. b. odłączenie i likwidacja urządzeń na paliwo stałe ( termin uzależniony jest od uruchomienia dostawy ciepła do budynku ) – orientacyjnie do dnia 15.11.2019r. c. całość prac ( z wyjątkiem określonych w pkt b. ) – do dnia 31.10.2019r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie precyzuje się w tym zakresie żadnych wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach