Przetargi.pl
Wykonanie sukcesywnej dostawy oleju opałowego lekkiego do ośmiu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Gmina Moszczenica ogłasza przetarg

 • Adres: 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 169 570 , fax. 446 169 625
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Moszczenica
  ul. Kosowska 1
  97-310 Moszczenica, woj. łódzkie
  tel. 446 169 570, fax. 446 169 625
  REGON: 59064794800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moszczenica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie sukcesywnej dostawy oleju opałowego lekkiego do ośmiu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, spełniającego wymogi określone normą PN-C-96024:2011 lub równoważne do ośmiu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): - 09.13.51.00-5 – olej opałowy. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego, spełniającego wymogi określone normą PN-C-96024: 2011 lub równoważne do ośmiu budynków użyteczności publicznej (do zbiorników kotłowni olejowych) na terenie Gminy Moszczenica, tj.: 1) Siedziby Urzędu Gminy w Moszczenicy, Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica. Przewidywana wielkość zamówienia – ok. 18 000 litrów w okresie obowiązywania umowy. Maksymalna jednorazowa dostawa w ilości do 4000 litrów, 2) Budynek po Gimnazjum w Moszczenicy ul. Piotrkowska 13, 97-310 Moszczenica - ok. 25 000 litrów w okresie obowiązywania umowy. Maksymalna jednorazowa dostawa w ilości do 6000 litrów. 3) Ochotnicza Straż Pożarna w Rękoraju, Rękoraj 50, 97-310 Moszczenica. Przewidywana wielkość zamówienia - ok. 600 litrów w okresie obowiązywania umowy. 4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach, ul. Piotrkowska 20, 97-310 Moszczenica. Przewidywana wielkość zamówienia - ok. 30 000 litrów w okresie obowiązywania umowy. Maksymalna jednorazowa dostawa w ilości do 7000 litrów. 5) Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, ul. Dworcowa 9, 97-310 Moszczenica. Przewidywana wielkość zamówienia - ok. 26 000 litrów w okresie obowiązywania umowy. Maksymalna jednorazowa dostawa w ilości do 9000 litrów. 6) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy, Przewidywana wielkość zamówienia - ok. 40 000 litrów w okresie obowiązywania umowy. W tym do budynku: a) siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ul. Dworcowa 16a, 97-310 Moszczenica – ok. 15 000 litrów. Maksymalna jednorazowa dostawa do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w ilości do 6000 litrów. b) Gminno Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy ul. Spacerowa 15, 97-310 Moszczenica – ok. 25 000 litrów. Maksymalna jednorazowa dostawa do budynku Gminnej Hali Sportowej w Moszczenicy w ilości do 10000 litrów. 7) Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27, 97-310 Moszczenica. Przewidywana wielkość zamówienia - ok. 20 000 litrów w okresie obowiązywania umowy. Maksymalna jednorazowa dostawa w ilości do 2500 litrów. 3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 1) Całkowita dostawa szacowana jest na 159 600 litrów oleju opałowego lekkiego. Określona przez Zamawiającego ilość oleju opałowego jest wartością szacunkową ustaloną dla okresu obowiązywania umowy wg zużycia opału w poprzednim roku budżetowym i zgłoszonym zapotrzebowaniu jednostek. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Przewiduje się możliwość zmiany ilości dostarczanego paliwa do 10%. 2) Dostawa 159 600 litrów oleju opałowego lekkiego będzie podzielona na sukcesywne dostawy według potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 3) Dostawę oleju opałowego należy realizować po zgłoszeniu telefonicznym, faksem lub na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail przez uprawnionego pracownika ze strony Zamawiającego. 4) Termin każdorazowej dostawy oleju nie może przekroczyć czasu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie, ale nie dłużej niż 72 godziny od momentu otrzymania zlecenia. Dostawa przedmiotu zamówienia musi się odbywać w godzinach pracy zamawiających. W przypadku kiedy termin zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie (nie dłuższy niż 72 godziny) upływa w dzień wolny od pracy dla danego zamawiającego dostawę do danej jednostki należy zrealizować następnego dnia będącego dniem pracy dla tego zamawiającego; godzina dostawy nie ulega zmianie w stosunku do godziny określonej z uwzględnieniem terminu wskazanego w ofercie. 5) Dostawa oleju opałowego będzie odbywać się środkami transportu Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem oleju opałowego. 6) Olej opałowy lekki winien posiadać własności fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią jakość i spełnianie obowiązujących norm. 7) Przy każdej dostawie należy przedstawić certyfikat jakości oleju opałowego. Wykonawca zobowiązany jest w obecności przedstawiciela Zamawiającego przy tankowaniu zabezpieczyć próbkę oleju dla zamawiającego. 8) W przypadku wątpliwości co do jakości oleju opałowego Zamawiający zleci wykonanie badań oleju w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy oleju opałowego. 9) Wobec stwierdzenia powyższego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnej awarii systemu ogrzewania zasilanego tym olejem opałowym. 10) W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z oczyszczeniem systemu ogrzewania. 11) Faktury za dostawę oleju opałowego lekkiego do poszczególnych budynków wymienionych w Rozdz. III Ust. 2 SIWZ, wystawiane będą, zgodnie z Zarządzeniem nr 120/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Moszczenica, w następujący sposób: a) dla odbiorców wymienionych w pkt. 1), 2), 3) 4), 5) na fakturze należy wpisać NABYWCA: Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, NIP 771-16-61-550. Jako ODBIORCĘ należy wpisać jednostkę, której dotyczy faktura; b) dla odbiorców wymienionych w pkt. 6a), 6b) i 7) nabywcą i odbiorcą są poszczególne jednostki. 4. WYKONAWCA DOSTAWY: 1) zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy na własny koszt na miejsca wskazane przez Zamawiającego w rozdz. III ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) gwarantuje odpowiednią jakość oleju opałowego, wg obowiązujących norm; 3) pokryje koszt ubezpieczenia zamówienia do momentu jego odbioru przez Zamawiającego; 4) umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej, w terminie zaproponowanym przez Wykonawcę (nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT); 5) do każdej faktury, o której mowa w pkt. 4 Wykonawca dołączy: a) dowody wydania – WZ zawierające następujące informacje: - miejsce i datę zakupu, - ilość zatankowanego oleju opałowego, - nazwisko i podpis przyjmującego olej opałowy; b) kserokopię certyfikatu potwierdzającego jakości oleju opałowego potwierdzoną za zgodność przez Wykonawcę, c) kalkulację ceny netto oleju opałowego w danej dostawie sporządzoną zgodnie z § 3 ust. 3 umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 310). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS ZP o/Moszczenica. Nr konta 36 8973 0003 0070 0700 0707 0005 z adnotacją: „Wadium – nr sprawy: IOA.271.42.2019”. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert do godz. 10.00. 5. Poręczenia lub gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 310) w oryginale również w w/w terminie winny znajdować się w Kasie Urzędu Gminy. Uwaga: Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Potwierdzona kserokopia dowodu wniesienia wadium można załączyć do oferty (nie jest to wymagane). Z chwilą zmiany terminu złożenia ofert przez Zamawiającego jednocześnie ulega zmianie termin (dzień) wpłaty wadium, godzina wpłaty pozostaje bez zmian chyba, że w zawiadomieniu o zmianie terminu złożenia ofert podano również zmienioną godzinę wpłaty wadium. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust. 5 ustawy. Zamawiający uzna, że przedstawiona gwarancja nie spełnia wymogu bezwarunkowości, gdy z treści gwarancji: 1) wynika, że dotyczy jedynie należności bezspornych; 2) wynika obowiązek przedłożenia gwarantowi przez Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) dokumentów innych niż: a) pisemne wezwanie do zapłaty, b) pisemne oświadczenie o zaistnieniu okoliczności uzasadniających żądanie oraz nie dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty wymagalnych należności; 3) wynika, że gwarant może powołać się na zarzuty dotyczące istnienia i ważności umowy podstawowej oraz na rzeczywiste niezrealizowanie się zabezpieczonego rezultatu; 4) wynika, że Zamawiający (beneficjent gwarancji) musi udowodnić zaistnienie okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium, przez cały okres związania ofertą zostanie odrzucona. 8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada stosowne uprawnienia tj. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, o której mówi art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755.) w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy – wg. Załącznika nr 1 do SIWZ; 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału - w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Dokumenty, z których wynika upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji wykonawcy, w szczególności pełnomocnictwo (o ile w imieniu wykonawcy działa pełnomocnik).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach