Przetargi.pl
„WYKONANIE ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO MOSTU I BUDOWA NOWEGO MOSTU ORAZ KŁADKI PIESZO – ROWEROWEJ W CIĄGU ULICY GRUCHLA W MYSZKOWIE NAD RZEKĄ POTOK PARKOSZOWICKI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO O NAZWIE »PRZEBUDOWA MOSTU NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA«”

Gmina Myszków ogłasza przetarg

 • Adres: 42-300 Myszków, Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (34)3132682, , fax. (34)3135029
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszków
  Kościuszki 26
  42-300 Myszków, woj. śląskie
  tel. (34)3132682, , fax. (34)3135029
  REGON: 151398497
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastomyszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „WYKONANIE ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO MOSTU I BUDOWA NOWEGO MOSTU ORAZ KŁADKI PIESZO – ROWEROWEJ W CIĄGU ULICY GRUCHLA W MYSZKOWIE NAD RZEKĄ POTOK PARKOSZOWICKI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO O NAZWIE »PRZEBUDOWA MOSTU NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA«”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki istniejącego mostu i budowa nowego mostu oraz kładki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Gruchla w Myszkowie nad rzeką Potok Parkoszowicki w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa mostu na terenie miasta Myszkowa”. 2. Most został zastał zaprojektowany w klasie obciążeniowej A - według normy: „PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia” . 3. Podstawowe parametry techniczne zaprojektowanego mostu: 1) rozpiętość teoretyczna przęsła: 8,30 m; 2) światło poziome: 7,70 m; 3) szerokość całkowita: - 9,30 m; 4) szerokość jezdni na obiekcie: - 6,80 m; 5) kąt skosu: 90o.. 4. Podstawowe parametry techniczne zaprojektowanej kładki pieszo-rowerowej: 1) rozpiętość teoretyczna przęsła: 8,00 m; 2) światło poziome: 7,70 m; 3) szerokość całkowita: 3,44 m; 4) szerokość użytkowa: 3,0 m; 5) kąt skosu: 90o. 5. Skrócony opis konstrukcji mostu: Ustrojem nośnym mostu jest żelbetowa płyta monolityczna zespolona z prefabrykowanymi belkami typu „ DS9 ”. Przyjęto prefabrykaty strunobetonowe zaprojektowane na kl. A wg. PN-85/S-10030. Całkowita długość belki wynosi 8,7 m, rozpiętość teoretyczna w osiach podparcia wynosi 8,30 m. Prefabrykaty o przekroju prostokątnym mają wysokość 0,24 m oraz szerokość 0,89 m. Konstrukcja ustroju nośnego składa się z 9 belek prefabrykowanych, układanych na podporach za pośrednictwem przekładki z papy. Przęsło jest zakończone płytą pionową o grubości 25 cm mającą za zadanie zabezpieczenie końców splotów przed korozją oraz zwieńczenie belek. Natomiast w górnej części poprzecznica połączona jest z warstwą nadbetonu grubości min 24 cm. Podpory nowego mostu (przyczółki) zaprojektowano jako żelbetowe podpory masywne, posadowione bezpośrednio na gruncie. Korpusy przyczółków mostu wykształcone są w postaci żelbetowej ściany o długości 8,60 m i grubości 1,00 m z bocznymi żelbetowymi skrzydłami usytuowanymi od strony górnej wody. Długość całkowita skrzydeł wynosi 3,95 m oraz 2,85 m 6. Skrócony opis konstrukcji kładki: Konstrukcję nośną kładki pieszo-rowerowej stanowią trzy dźwigary stalowe wykonane z dwuteowników walcowanych HEB 300, które są zespolone z żelbetową płytą pomostową. 7. Skrócony opis konstrukcji nawierzchni jezdni na dojazdach do mostu: 1) warstwa ścieralna SMA 11 gr.4cm; 2) warstwa wiążąca z AC 16W gr.6cm; 3) podbudowa bitumiczna z AC22P gr. 9cm; 4) podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.20cm; 5) podłoże z gruntocementu Rm=2,5MPa gr.15cm. 8. Skrócony opis konstrukcji nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na dojazdach do ciągu pieszo-rowerowego: 1) betonowa kostka brukowa gr.8cm; 2) podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.5cm; 3) podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.10cm. 9. Roboty budowlane do wykonania, obejmują: 1) Roboty rozbiórkowe: – frezowanie warstw nawierzchni jezdni i hydroizolacji na moście i dojazdach, rozbiórka balustrady stalowej z transportem na odległość do 5 km do miejsca, odzysku materiałów, pochodzących z rozbiórki (odzyskany destrukt asfaltowy należy przekazać Zamawiającemu) , – rozbiórka gzymsów i betonu ustroju nośnego z transportem na odległość do 5 km do miejsca odzysku materiałów, pochodzących z rozbiórki, – rozbiórka przyczółków, skrzydeł o nasypów do projektowanego poziomu gruntu z transportem na odległość do 5 km do miejsca odzysku materiałów, pochodzących z rozbiórki, – rozbiórka kolidujących części fundamentów z transportem na odległość do 5 km do miejsca odzysku materiałów, pochodzących z rozbiórki; 2) Roboty budowlano-montażowe mostu i kładki: - wykonanie żelbetowych ław fundamentowych i korpusów przyczółków mostu, - wykonanie żelbetowych ław fundamentowych i korpusów przyczółków kładki, - montaż żelbetowych belek nośnych typu „DS”, - montaż dźwigarów stalowych, - wykonanie żelbetowej płyty pomostowej mostu, - wykonanie płyt przejściowych, - wykonanie żelbetowej płyty pomostowej kładki, - wykonanie izolacji poziomej na płycie z papy zgrzewalnej, - wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej na kładce, - umocnienia koryta cieku oraz umocnienie skarp i stożków przy przyczółkach, - montaż krawężników i obrzeży, - montaż barier na moście i dojazdach, - montaż balustrady, - wykonanie warstw nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach, - ułożenie nawierzchni na dojściach, - zabezpieczenia powierzchniowe, - uporządkowanie terenu budowy. 10. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w: 1) dokumentacji projektowej, na którą składają się: a) projekt budowlany, b) projekt wykonawczy – część rysunkowa, c) projekt wykonawczy – część opisowa, d) projekt czasowej organizacji ruchu, e) operat wodno-prawny, f) przedmiar robót, g) ocena stanu technicznego, h) opinia geotechniczna; 2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. 11. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie zgodnie: 1) z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia; 2) ze złożona ofertą; 3) z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ; 4) z uwarunkowaniami zawartymi w: a) decyzji Starosty Myszkowskiego AB.6740.222.2017 nr 319/17 z dnia 20.06.2017r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Gminy Myszków, b) decyzji Starosty Myszkowskiego OŚR.6341.6.2017 z dnia 10.04.2017r., udzielającej Gminie Myszków pozwoleń wodnoprawnych, c) decyzji Burmistrza Myszkowa OK.6220.17.2016D.MD z dnia 06.12.2016r. o środowiskowych uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, d) zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie PZD-SD/5420/64/2017 z dnia 20.06.2017r., e) uzgodnieniach branżowych, które zostaną zamieszczone wraz ze SIWZ w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszków w zakładce PRZETARGI/Ogłoszenia o przetargach. 12. Przedmiot zamówienia został dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ. 13. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 14. Kody CPV: 1) Główny przedmiot: - 45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów; 2) Dodatkowe przedmioty: - 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, - 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane. 15. Celem niniejszego postępowania jest wykonanie rozbiórki istniejącego mostu i budowa nowego mostu oraz kładki pieszo – rowerowej w ciągu ulicy Gruchla o wymaganym zakresie i jakości, określonych w dokumentach, składających się na załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, to nie należy ich traktować jako odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym, tj. niewiążących dla wykonawców. Z ww. względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom Zamawiającego, nie będzie uznana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 16. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne dla podanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - Polskich Normach przenoszącym normy europejskie, oraz Polskich Normach branżowych, zastosowanych z powodu braku dla nich odpowiednich Polskich Norm przenoszących normy europejskie, i ewentualnych oznakowaniach, a wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Rozwiązania równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w składanej ofercie, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego przedmiotowi zamówienia. 17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 18. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 19. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty, dotyczące: ustroju nośnego mostu i kładki dla pieszych, izolacji elementów mostu, podbudowy i nawierzchni drogowych, były w okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 20. Zamawiający nie dopuszcza: 1) składania ofert wariantowych; 2) składania ofert częściowych. 21. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221110-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na okres co najmniej związania ofertą. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 PZP, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, musi wynikać: 1) zabezpieczenie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie rozbiórki istniejącego mostu i budowa nowego mostu oraz kładki pieszo – rowerowej w ciągu ulicy Gruchla w Myszkowie nad rzeką Potok Parkoszowicki w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie »Przebudowa mostu na terenie miasta Myszkowa«”; Numer referencyjny postępowania – ZP.271.36.2017.KK 2) oznaczenie zobowiązanego jako Wykonawcy (wnioskującego o wystawienie gwarancji wadialnej); 3) oznaczenie Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji wadialnej; 4) oznaczenie gwaranta jako podmiotu udzielającego gwarancji wadialnej; 5) nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 6) suma gwarancyjna; 7) okres obowiązywania gwarancji wadialnej; 8) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniach: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; b) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 9) warunki wypłaty sumy gwarancyjnej, które powinny określać formę żądania beneficjenta oraz miejsce i termin jego dostarczenia, w taki sposób, aby nie utrudniały wypłaty sumy gwarancyjnej dla Zamawiającego; 10) zapisy dotyczące tytułu gwarancji, miejsca i daty jej wystawienia. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach niepieniężnych, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, Wykonawca składa w Sekretariacie Burmistrza Miasta Myszkowa (pokój nr 109) w budynku Urzędu Miasta Myszkowa, przy ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, a kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołącza do oferty. 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Nr konta: 58 8279 0000 0123 3757 2001 0004 z dopiskiem na przelewie „ZP.271.36.2017.KK – Przetarg nieograniczony – Budowa mostu w ciągu ulicy Gruchla. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu na ww. rachunek bankowy będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, jeżeli wpływ środków pieniężnych nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 8. Oryginał lub kserokopię przelewu wadium wniesionego w pieniądzu Wykonawca załącza do oferty. 9. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygniętego odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty 1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym: ­ w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ­ Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w tym oświadczeniu, wskazując jednocześnie te podmioty w ofercie jako podwykonawcę; 2) zobowiązanie innych podmiotów, na zasoby których Wykonawca powołuje się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Informacja dotycząca składania ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszków w zakładce PRZETARGI/Informacje z otwarcia ofert w dniu zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji podawanych podczas otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego i że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, dostarczane wraz z ofertą, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, winno zawierać w swojej treści informacje, dotyczące co najmniej: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4. W odniesieniu do podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedkłada spośród dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r . poz. 1126) – dokumenty tych podmiotów w zakresie jakim składa je Wykonawca, tj.: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach