Przetargi.pl
Wykonanie rozbiórki budynku drewnianego wraz z odtworzeniem części budynku - klatki schodowej w ramach zadania pn.: ”Rozbiórka budynku przy ul. Niemcewicza 17 w Tomaszowie Maz.”

Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 97200 Tomaszów Mazowiecki, ul. POW
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 724 23 11 , fax. 44 724 43 59
 • Data zamieszczenia: 2018-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
  ul. POW 42659
  97200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 44 724 23 11, fax. 44 724 43 59
  REGON: 59064831000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rozbiórki budynku drewnianego wraz z odtworzeniem części budynku - klatki schodowej w ramach zadania pn.: ”Rozbiórka budynku przy ul. Niemcewicza 17 w Tomaszowie Maz.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia obejmuje: Część 1. Prace rozbiórkowe: 1) demontaż instalacji elektrycznych i sanitarnych, 2) demontaż drewnianego stropu nad korytarzem i klatką schodową, 3) wyburzenie drewnianej części budynku wraz z fundamentami, 4) rozbiórka stropu typu Kleina nad korytarzem, demontaż betonowych schodów, 5) wyburzenie ściany powyżej stropu. 6) rozbiórka frontowych konstrukcji ścian ciągu komunikacyjnego wraz ze stolarką drzwiową, 7) uporządkowanie terenu. Część 2. Prace odtworzeniowe: 1) przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz sanitarnej na ciągu komunikacyjnym, 2) odbudowa ściany zewnętrznej, wymurowanie ścian kolankowych oraz szczytowych nad komunikacja, 3) budowa schodów żelbetowych i drewnianych prowadzących na strych, 4) budowa stropu żelbetowego monolitycznego o gr. 12 cm, 5) budowa nad piętrem stropu drewnianego z desek o gr. 3,2 cm oparty na kleszczach, 6) odtworzenie fragmentu dachu dwuspadowego o konstrukcji drewnianej, 7) zakup dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych stalowych zewnętrznych- 2 szt. 8) zakup dostawa i montaż stolarki okiennej PCV – 2 szt. 9) wymiana rur spustowych i rynien oraz wykonanie obróbek blacharskich na dachu, 10) wykonanie nowych tynków wewnętrznych i zewnętrznych w części odtworzeniowej 11) obłożenie schodów oraz posadzki płytkami gresowymi, 12) wykonanie prac malarskich na klatce schodowej oraz ciągu komunikacyjnym 13) wykonanie izolacji poziomej oraz pionowej ściany zewnętrznej, 14) wykonanie opaski betonowej przy budynku. oraz 15) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz. 16) Przygotowanie dokumentów odbiorowych - w 2 egz. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach i projekcie. 3. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonanych robót. 4. Zamawiający zaleca, przed dokonaniem wyceny oferty, odbycie wizji lokalnej w terenie, którego prace wykonawcze mają dotyczyć. Dokonanie wizji lokalnej może stanowić dla wykonawcy istotną wskazówkę, umożliwiającą realne skalkulowanie ceny oferty w sposób rzetelny. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: przedmiary robót, specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót oraz SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach