Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KROŚNIE, UL. SIENKIEWICZA 12

Sąd Okręgowy w Krośnie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, Sienkiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4373661, , fax. 013 4373661
 • Data zamieszczenia: 2020-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Krośnie
  Sienkiewicza 12
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 013 4373661, , fax. 013 4373661
  REGON: 00064176200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KROŚNIE, UL. SIENKIEWICZA 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12. Część I. Wykonanie remontu poddasza w zabytkowym budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i zmiany sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza w budynku na salę konferencyjną wraz z zapleczem socjalnym i WC. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A-1361 (dawniej: A-239) z dnia 7 czerwca 1991. Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, w strefie gdzie obowiązuje zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: • Wykonanie robót rozbiórkowych. • Wykonanie stropu żelbetowego. • Wstawienie ram z drewna klejonego. • Wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, niskoprądowej, internetowej, kanałów pod klimatyzację, wentylacji mechanicznej z kanałem nawiewnym wyposażonym w klapę przeciwpożarową. • Wykonanie okien dachowych, drabinek kominiarskich i platform kominiarskich. • Wykonanie ścianek działowych i zabudowy przeciwpożarowej. • Wykonanie termoizolacji i ochrona pożarowa dachu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. W swojej ofercie Wykonawca winien uwzględnić okoliczności, iż roboty remontowe wykonywane będą w czynnym obiekcie sądu (tj. budynek wraz z parkingiem). W toku wykonywania robót Wykonawca nie może ograniczać pracy Sądu (dostępność, hałas, zakurzenie itp.). Musi liczyć się z koniecznością organizowania pracy w godzinach i dniach, w których Sąd nie pracuje (godziny pracy Sądu: poniedziałek w godz. 7.30 do 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30). Dostawa materiałów do budynku lub na teren parkingu – tylko po godz. 15.30. Zamawiający udostępni Wykonawcy, część parkingu, o pow. ok. 30 m2 dla potrzeb Wykonawcy, związanych z ustawieniem magazynu dla materiałów budowlanych oraz zaplecza biurowo-socjalnego. Zamawiający zapewnia bezpłatny dostęp do punktów poboru energii elektrycznej i wody wyłącznie w celu realizacji umowy. W przypadkach koniecznego udostępnienia określonych pomieszczeń lub części budynku (np. dach) do wykonania robót, Zamawiający zapewni Wykonawcy, taki dostęp. We wniosku o udostępnienie pomieszczeń lub części budynku, Wykonawca wskaże niezbędny zakres i czas do wykonania robót. Zamawiający zastrzega, iż przed przystąpieniem do robót zostanie spisany Protokół udostępnienia obiektu, w którym zostanie opisany oraz fotograficznie udokumentowany stan techniczny newralgicznych elementów budynku, aktualnie znajdujących się w odpowiednim stanie technicznym a narażonych na ewentualne uszkodzenia podczas wykonywania robót remontowych, np. nawierzchnie dachu na których mogą być ustawiane rusztowania budowlane, Część II. Wykonanie remontu trzonów kominowych wraz z malowaniem zacieków powstałych w wyniku nieszczelności w pokojach budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu trzonów kominowych wraz z malowaniem zacieków powstałych w wyniku nieszczelności w pokojach budynku, w zakresie i w sposób określony w SIWZ. Budynek Sądu Okręgowego zlokalizowany jest w centrum miasta, w strefie gdzie obowiązuje zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: • Wymianę 2 wsadów trzonów kominowych odprowadzenia spalin z kotłów gazowych kotłowni Sądu Okręgowego w Krośnie. Wysokość trzonu 22,00 m x 2 = 44,00 m.b. • Wyspoinowanie i wzmocnienie trzonu kominów ponad połacią dachową. • Wykonanie czapki kominowej. • Założenie na wyloty rur spalinowych 2 sztuk deflektorów. • Wykonanie remontu estetycznego w dwóch pomieszczeniach nr (412-413) oraz części korytarza przylegającej do trzonu kominowego (poziom 3 i 4 piętra budynku zabytkowego). W zakresie malowania pomieszczeń należy uwzględnić usunięcie zacieków, oczyszczenie zniszczonej farby, zaimpregnowanie środkiem grzybobójczym i wykonanie podkładu w miejscu największych zacieków. Wykonanie malowania na remontowanych powierzchniach farbami krzemianowymi scalonymi kolorystycznie z pokojami (pomieszczeniami). • Zamontowanie drabinki kominiarskiej i ławy przy remontowanym kominie. Gotowy produkt możliwy do zamontowania na istniejącym poszyciu z dachówki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają protokół typowania robót oraz przedmiary robót. W swojej ofercie Wykonawca winien uwzględnić okoliczności, iż roboty remontowe wykonywane będą w czynnym obiekcie sądu (tj. budynek wraz z parkingiem). W toku wykonywania robót Wykonawca nie może ograniczać pracy Sądu (dostępność, hałas, zakurzenie itp.). Musi liczyć się z koniecznością organizowania pracy w godzinach i dniach, w których Sąd nie pracuje (godziny pracy Sądu: poniedziałek w godz. 7.30 do 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 2.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 3.Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy ZPP). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 6 A i 6B. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiarów robót (odrębnie dla każdej części). 6.Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na te zasoby .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach