Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowych przy budynku Ośrodka Zdrowia oraz utwardzenoie części działki kostką brukową w miejscowości Rosochate Kościelne.

Urząd Gminy Czyżew-Osada ogłasza przetarg

 • Adres: 18-220 Czyżew-Osada, ul. Mazowiecka 34
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2755036 , fax. 086 2755063
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czyżew-Osada
  ul. Mazowiecka 34 34
  18-220 Czyżew-Osada, woj. podlaskie
  tel. 086 2755036, fax. 086 2755063
  REGON: 00053139300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych przy budynku Ośrodka Zdrowia oraz utwardzenoie części działki kostką brukową w miejscowości Rosochate Kościelne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-remontowych przy budynku Ośrodka Zdrowia oraz utwardzenia części działki kostką brukową w miejscowości Rosochate Kościelne i będzie obejmował : -docieplenie ścian zewnętrznych - styropianem , wykonan
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają podane warunki : 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznych i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Spełnianie warunków musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i oświadczeniami dołączonymi do oferty (zgodnie z punktem VI SIWZ)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa następujące dokumenty, oświadczenia i informacje: 1.Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podst. art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia wykazu zawierającego wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów, że te roboty zostały wykonane należycie. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże minimum 2 prace polegające na wykonaniu remontów pomieszczeń budynków o podobnym charakterze prac - wykaz należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 6.Zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czyzewosada.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach