Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowych polegających na wymianie 2 kotłów typu RADAN na dwa kotły VIESSMAN opalane gazem w kotłowni w budynku nr 44 w kompleksie wojskowym Kraków-Balice

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4551297 , fax. 012 4551306
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Mogilska 85 85
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4551297, fax. 012 4551306
  REGON: 35013684328100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rzikrakow.internetdsl.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych polegających na wymianie 2 kotłów typu RADAN na dwa kotły VIESSMAN opalane gazem w kotłowni w budynku nr 44 w kompleksie wojskowym Kraków-Balice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych polegających na wymianie 2 kotłów typu RADAN na dwa kotły VIESSMAN opalane gazem dostawa inwestora) w kotłowni w budynku nr 44 w kompleksie wojskowym Kraków-Balice. Szczegółowy zakres i warunki realizacji robót przedstawiają: opis przedmiotu zamówienia; specyfikacja techniczna; przedmiar robót; projekt umowy i umowy gwarancji dokumentacja projektowa. Ww. dokumenty stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są jej integralną częścią.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453311100
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wniesienie wadium w wysokości: 1 700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.rzikrakow.internetdsl.pl/

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach