Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowych 2-ch pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinety lekarskie ” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Instytut Psychiatrii i Neurologii ogłasza przetarg

 • Adres: 02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 582 528 , fax. 224 582 731
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Psychiatrii i Neurologii
  ul. Sobieskiego 9
  02-957 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 582 528, fax. 224 582 731
  REGON: 28850900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipin.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Naukowo Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych 2-ch pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinety lekarskie ” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych 2-ch pomieszczeń (w łączniku F) na I piętrze, pod potrzeby gabinetów lekarskich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach