Przetargi.pl
Wykonanie robót polegających na naprawach sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych w ramach likwidacji awarii, uszkodzeń wynikających ze zdarzeń drogowych, kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych oraz przeprowadzanie bieżącej konserwacji sygnalizacji świetlnych z aktualizacją programu sterującego i konserwacja znaków aktywnych, z podziałem na 6 części

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 645 800 , fax. 856 513 783
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
  ul. Zwycięstwa 2
  15-703 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 645 800, fax. 856 513 783
  REGON: 17511575000290
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót polegających na naprawach sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych w ramach likwidacji awarii, uszkodzeń wynikających ze zdarzeń drogowych, kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych oraz przeprowadzanie bieżącej konserwacji sygnalizacji świetlnych z aktualizacją programu sterującego i konserwacja znaków aktywnych, z podziałem na 6 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót polegających na naprawach sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych w ramach likwidacji awarii, uszkodzeń wynikających ze zdarzeń drogowych, kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych oraz przeprowadzanie bieżącej konserwacji sygnalizacji świetlnych z aktualizacją programu sterującego i konserwacja znaków aktywnych, z podziałem na 6 części: Część 1 - Rejon w Augustowie. Część 2 - Rejon w Białymstoku. Część 3 - Rejon w Bielsku Podlaskim. Część 4 - Rejon w Łomży. Część 5 - Rejon w Suwałkach. Część 6 - Rejon w Zambrowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233294-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część 1 - 6000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy). Część 2 – 4000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące). Część 3 – 4000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące). Część 4 – 4000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące). Część 5 – 1700,00 PLN (słownie złotych: tysiąc siedemset). Część 6 - 5000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 poz. 700), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach