Przetargi.pl
Wykonanie robót malarskich w DS Femina, DS Helios oraz w budynku Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 375 965 , fax. 815 375 965
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 375 965, fax. 815 375 965
  REGON: 13530000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót malarskich w DS Femina, DS Helios oraz w budynku Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót malarskich w Domu Studenta Femina przy ul. Langiewicza 20, w Domu Studenta Helios przy ul. Czwartaków 13 oraz malowanie pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych w budynku Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców przy ul. Weteranów 18 w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: przetargi.umcs.pl(zakładka licytacje elektroniczne. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, na placu budowy, tj.: malowanie segmentów mieszkalnych, korytarzy, piwnic, klatek schodowych mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość żądania w szczególności: a) Oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, b) Zamawiający zastrzega sobie również możliwość żądania zanonimizowanych poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników oraz zanonimizowanych zaświadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę. c) Innych dokumentów, - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. d) Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, użytych do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej. Jako datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający przyjmuje, zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, pod warunkiem uznania przez komisję odbioru, że roboty budowlane zostały prawidłowo zakończone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach