Przetargi.pl
Wykonanie robót dodatkowych nie objętych umową FZ/91/WR/28/2019 dot. zadania pn. „Dobudowa 2 klatek schodowych do budynku A kompleksu Instytutu”,

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher ogłasza przetarg

 • Adres: 02-637 Warszawa, ul. Spartańska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 449 406
 • Data zamieszczenia: 2022-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher
  ul. Spartańska 1
  02-637 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 449 406
  REGON: 28856700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spartanska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót dodatkowych nie objętych umową FZ/91/WR/28/2019 dot. zadania pn. „Dobudowa 2 klatek schodowych do budynku A kompleksu Instytutu”,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych nie objętych umową FZ/91/WR/28/2019 dot. zadania pn. „Dobudowa 2 klatek schodowych do budynku A kompleksu Instytutu”, a koniecznych do prawidłowego zakończenia zakresu robót objętych ww. umową. Zakres robót określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach