Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją i modernizacją pomieszczeń Centrum LTCC i Technologii Wielowarstwowych oraz Laboratorium Badań Niezawodności w ramach strategicznej infrastruktury badawczej „CEZAMAT – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-668 Warszawa, Al. Lotników
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 487 700, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej
  Al. Lotników 32/46
  02-668 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 487 700, , fax. -
  REGON: 000038971
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ite.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją i modernizacją pomieszczeń Centrum LTCC i Technologii Wielowarstwowych oraz Laboratorium Badań Niezawodności w ramach strategicznej infrastruktury badawczej „CEZAMAT – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji i modernizacji pomieszczeń Centrum LTCC i Technologii Wielowarstwowych oraz Laboratorium Badań Niezawodności w ramach strategicznej infrastruktury badawczej „CEZAMAT – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii” w systemie zaprojektuj i wybuduj w budynku Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technologii Elektronowej Oddział w Krakowie, 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz Przedmiarem Robót. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: • I etap – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z harmonogramem realizacji inwestycji: a) wykonanie w oparciu o PFU, stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego. Dokumentacja powinna zostać wykonana zgodnie z obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), b) wykonanie pełno branżowej inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej budynku w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, c) wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej budynku w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, d) uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania przed rozpoczęciem robót budowlanych i po zakończeniu robót budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania umowy. • II etap – wykonanie kompletnych robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych, wykonanie pomiarów i odbiorów, przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy do eksploatacji: a) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową, z materiałów własnych Wykonawcy (zakupionych przez Wykonawcę), b) zapewnienie nadzoru autorskiego dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji przedmiotu umowy. • III etap – wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i regulacji instalacji klimatyzacji i wentylacji zgodnie z wymaganiami projektowymi: a) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej edytowalnej (dwg, doc, xls, itp.) i nieedytowalnej (pdf).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 75 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wpłacić przelewem na konto bankowe: mBank S.A. O/Warszawa 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001 (IBAN PL 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001 SWIFT BREXPLPW). Wadium składane w innej formie należy złożyć w oryginale w Kasie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technologii Elektronowej 02 – 668, Al. Lotników 32/46, budynek VI pok. 218 (w dni robocze w godz. 9:00 – 14:00). Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach