Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Rycerskiej 9 w Gdańsku do potrzeb pracowni digitalizacji i fotografii z wydzieleniem pomieszczenia na serwer (PP/9/2015).

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-958 Gdańsk, ul. Mariacka 25/26
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 322 21 12 , fax. 058 322 21 11
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
  ul. Mariacka 25/26 25/26
  80-958 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 322 21 12, fax. 058 322 21 11
  REGON: 00027684800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.archeologia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Rycerskiej 9 w Gdańsku do potrzeb pracowni digitalizacji i fotografii z wydzieleniem pomieszczenia na serwer (PP/9/2015).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Rycerskiej 9 w Gdańsku do potrzeb pracowni digitalizacji i fotografii z wydzieleniem pomieszczenia na serwer (PP/9/2015). Zamówienie o wartości poniżej progu kwotowego 30.000 euro, o którym mowa w art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452625202
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.archeologia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach