Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „PT i przebudowa pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Miłej”

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32
  47200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 52450700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „PT i przebudowa pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Miłej”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „PT i przebudowa pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Miłej” Wspólny słownik zamówień (CPV): 45230000-8- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. Dodatkowe kody cpv: 45233000-9- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45231000-5- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45111000-8- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (drogowe) realizowane w oparciu o Decyzje Nr 5/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Starosty Kędzierzyńsko - Kozielskiego znak BA.6744.5.2016 z dnia 21.02.2017r . 2. Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi o ścieżkę rowerową (drogę rowerową), wzdłuż ul. Milej i części ul. Grunwaldzkiej w Kędzierzynie-Koźlu, o łącznej długości 835m (od Al. Jana Pawła II do obwodnicy stanowiącej część drogi krajowej nr 40 (Aleja Armii Krajowej). 3. Zakres robót przewiduje prace: 1) Część drogowa (budowa drogi rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i miejsc parkingowych, przebudowa istniejących zjazdów, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, przebudowa istniejącej zatoki autobusowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego). 2) Część elektroenergetyczna: a) budowa oświetlenia drogowego b) przebudowa sieci elektroenergetycznych 3) Część teletechniczna: a) przebudowa sieci teletechnicznej b) budowa kanału technologicznego Uwaga: Ze względu na wejście projektu budowy kanału technologicznego w realizowany zakres przebudowy Al. Jana Pawła II Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w pierwszej kolejności robót tej branży w obszarze objętym przebudową Al. Jana Pawła II - montażu studni SKR-1 i wykonanie kanału technologicznego z rur 3xHDPE Ø40/3,7 od studni SKR-1 do granicy opracowania projektu drogowego przebudowy ul. Miłej. 4) Część rozbiórkowa: (rozebranie budynku gospodarczego na posesji ul. Parkowa 10 oraz kolidujących ogrodzeń na nieruchomościach dz. nr Ew. 2111, 1969/7, 1947 obręb Kędzierzyn oraz budowa nowych ogrodzeń. Na ww. działkach 5) Część dendrologiczna: wycinka, karczowanie oraz wywóz drzew i krzewów 6) Roboty nie ujęte w projektach technicznych lub zmiany w dokumentacji projektowej konieczne do wykonania i uwzględnienia w ofercie przez Wykonawcę a) Projekt drogowy. Należy uwzględnić zwiększenie szerokości wjazdu z ul. Grunwaldzkiej na działkę 1969/7 teren MWiK do ~700cm, zamiast projektowych 550cm. wykonanie łącznika ciągów pieszo - jezdnych pomiędzy realizowanym zakresem inwestycji a pozostałym do realizacji kolejnym etapem robót umożliwiającym płynną komunikację pomiędzy zrealizowanym a przewidzianym do realizacji kolejnym etapem robót. b) Projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, zatwierdzenia przez odpowiednie organy administracji projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie tej organizacji ruch do realizacji oraz jego realizowanie w trakcie trwania inwestycji. Przy opracowywaniu projektu czasowej organizacji ruchu (na czas trwania inwestycji ) należy uwzględnić fakt zamknięcia dla ruchu skrzyżowania ul. Miłej z Al. Jana Pawła II w związku z trwającą realizacja przebudowy Al. Jana Pawła II. Planowany czasokres zamknięcia skrzyżowania ul. Miłej i Al. Jana Pawła II spowodowany prowadzonymi robotami to 17.07.2017 - 30.09.2017r. c) Cześć dendrologiczna. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania opinii ornitologicznej co do możliwości wycinki drzewostanu zawartego w projekcie. Wszystkie istniejące nasadzenia, które w projekcie nie są przewidziane do wycinki należy odpowiednio zabezpieczyć. Jeśli w ich pobliżu prowadzone są wykopy, to ściany bądź skarpy wykopów należy zabezpieczyć tkaniną jutową aby zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo rośliny muszą być podlewane , tak aby utrzymać należyte uwilgotnienie strefy korzeniowej. Grupy krzewów należy zabezpieczyć siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak aby tworzyły formę ogrodzenia , którego wysokość powinna być równa bądź wyższa od wysokości krzewów. Pnie drzew należy zabezpieczyć okalając je przy pomocy desek połączonych drutem z wykorzystaniem elementów dystansowych – deski nie mogą przylegać bezpośrednio do kory. Elementami dystansowymi mogą być elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewnętrznej stronie desek. Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczeń do pnia przy pomocy gwoździ bądź innych technik powodujących uszkodzenie roślin. d) Wykonanie ogrodzeń. W ofercie należy uwzględnić rozbiórkę ogrodzeń wraz z cokołami i fundamentami oraz utylizację materiału pochodzącego z rozbiórki. Inwestor wymaga by ogrodzenia występujące w dokumentacji projektowej na działkach 1969/7 i 2111 były wykonane z paneli ogrodzeniowych grub. min 4mm montowanych na słupkach stalowych. Panele ogrodzeniowe i słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL 6005 (zielony), słupki ogrodzeniowe zaopatrzone w nasadki z PCV. W tej samej technologii mają być wykonanie bramy wjazdowe. Inwestor zmienia (zwiększa) szerokość bramy wjazdowej na 700cm zamiast występującej w projekcie wykonawczym bramy o szerokości 550cm (działka 1969/7).Ogrodzenie na działce 1947 ma być wykonane w z paneli i słupków grodzeniowych w technologii jw. z tym, że malowanie proszkowe może być w kolorze RAL 9005 (czarny). Kolorystyka tego ogrodzenia zostanie podana w trakcie realizacji zadania. Wszystkie realizowane ogrodzenia musza być połączone płynnie z już istniejącymi. e) Tablica informacyjna Pamiątkową tablicę wraz ze stelażem z realizacji Projektu Funduszu Spójności należy zabudować przed demontażem ogrodzenia w innym miejscu na działce 1969/7 wskazanym przez przedstawiciela MWiK. f) Projekt oświetlenia ulicznego. • w cenie oferty należy uwzględnić przewiezienie na miejsce składowania lub utylizację słupów oświetleniowych, wysięgników i opraw będących własnością Tauron Dystrybucja S.A. • dolna część słupów oświetleniowych ma być pokryta fabrycznie elastomerem do wysokości ~ 0,4m. • ze względu na realizowane oświetlenie skrzyżowania ul. Miłej Al. Jana Pawła IIi 1Maja w ramach projektu przebudowy Al. Jana Pawła II Inwestor zmniejsza zakres realizacji zadania w zakresie oświetlenia ul. Miłej o następujące elementy: oprawa– 76W - 1 szt. oprawa– 65W - 1 szt. słupy o nr 5299/3/17 i 5599/3/16 - 2szt. fundamenty B-60 - 2 szt. wysięgnik– 2 szt. kabel 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 - 66mb. • Wykonawca musi uruchomić oświetlenie wraz ze sterowaniem na własny koszt i przeszkolić osoby zajmujące się eksploatacją. g) Wykup drewna pochodzącego z wycinki. Ścięte drzewa należy pociąć na odcinki o dł. 120 cm i uformować stosy na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokół brakarski ściętego drewna i odkupić je od Zamawiającego. Do wyceny należy przyjąć cenę zgodnie z zarządzeniem nr 1304/OSR/2013 Prezydenta Miasta Kędzi-Koźla z dnia 6.03.2013r. jak dla - drewna opałowego (40 zł/mp.) h) Projekt docelowej organizacji ruchu:  wymiana istniejących znaków objętych opracowaniem na nowe,  wszystkie znaki winny być umocowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający obrócenie tarczy znaku,  do znaków drogowych zastosować słupki metalowe, ocynkowane o średnicy Ø 60,3mm o grubości ścianki 3,2mm. 4. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: a) roboty drogowe, b) roboty sieci elektrycznej, c) roboty teletechniczne, d) roboty rozbiórkowe, e) Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, załączona dokumentacja projektowa wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach