Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie północnej części wyspy Ołowianka w Gdańsku”

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-122 Gdańsk, ul. Kartuska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3266700, 326 67 33 , fax. 583 266 701
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
  ul. Kartuska 201
  80-122 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3266700, 326 67 33, fax. 583 266 701
  REGON: 19307933900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.giwk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie północnej części wyspy Ołowianka w Gdańsku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zagospodarowanie północnego cypla wyspy Ołowianka, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz utworzenie trzech Alei Włazów z ekspozycją będących w posiadaniu Inwestora oraz planowanych do pozyskania włazów kanalizacyjnych w podziale na włazy historyczne, włazy polskie oraz włazy z miast partnerskich Gdańska. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. Budowę ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu pieszego; 2. Przebudowę części istniejącego ogrodzenia przepompowni ścieków wraz z zabezpieczeniem terenu przepompowni na czas prowadzenia robót; 3. Budowę ogrodzenia z furtką wydzielającego serwisowe wejście na napowietrzny odcinek rurociągu nad Kanałem na Stępce. 4. Budowę murowanej ściany startowej wzdłuż Alei nr III, długości 8,0m i wysokości 2,65m, 5. Budowę dwóch opraw oświetleniowych instalowanych na słupach stalowych ocynkowanych wraz instalacją kablową zasilającą, 6. Wykonanie nowych trawników dywanowych z darni, nasadzeń zieleni osłonowej oraz zieleni dekoracyjnej z materiału roślinnego certyfikowanego o parametrach określonych w dokumentacji, 7. Pielęgnacja zieleni w okresie 3 lat od daty wykonania umowy 8. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji nawadniania zieleni w rejonie Alei Włazów nr I i II zgodnie z załączonymi wytycznymi, 9. Dostawę i montaż elementów małej architektury tj., ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci. Elementy małej architektury z katalogu rozwiązań stosowanych na terenie Gdańska, 10.Montaż dwustronnej ławki oraz stojaka na rowery będących w posiadaniu Zamawiającego. Przetransportowanie ławki i stojaka zgodnie z uwagą dotyczącą włazów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233262-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 25.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta składa się z: a) formularza oferty, b) dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ i niniejszym ogłoszeniu c) kosztorysu ofertowego (wyceniony przedmiar robót); d) zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków; e) dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności; f) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji; g) dowodu wniesienia wadium; 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach