Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego

AGENCJA INICJATYW GOSPODARCZYCH SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AGENCJA INICJATYW GOSPODARCZYCH SPÓŁKA AKCYJNA
  ul. Obwodnica 8
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  REGON: 003503983
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aigsa.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgonie z załącznikiem nr 1 do SWZ.3. Prace odbywać się mogą w okresie od dnia 01.01.2023 do dnia 30.03.2023, według następującego harmonogramu i założeń:1. Prace związane z :1.1 Zabezpieczenie przeciwpożarowe otworu po szybie windy towarowej ( wykonanie części stropu) – piwnica1.2 Zabezpieczenie przeciwpożarowe otworu po szybie windy towarowej ( wykonanie części stropu) – parter1.3 Poszerzenie drzwi na klatkę wschodnią do szerokości 120 cm przy izolatce EI30 s200 – I piętro1.4 należy wykonać do dnia 30.01.2023.Termin zakończenia powyższych prac podyktowane są koniecznością zakończenia prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w celu dostosowania obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wykonywanych przez odrębną firmę. 2. Prace związane z :2.1 Poszerzenie drzwi z szatni na klatkę wschodnią do szerokości 120 cm EI 30 s200 – parter2.2 Wykonanie dodatkowego wejścia przy głównym wejściu do obiektu – parter2.3 Wymiana okna wraz z nowymi drzwiami 2x110 cm na hali basenowejNależy prowadzić w godzinach nocnych. 3. Zamawiający zapewni dostęp do remontowanych pomieszczeń poprzez wejście przez taras od strony zachodniej budynku oraz klatkę schodową wschodnia.4. Wszelkie materiały budowlane należy magazynować w wyznaczonych pomieszczeniach, Zamawiający nie będzie udostępniał innych pomieszczeń w budynku Parku Wodnego.5. Wykonawca musi zabezpieczyć podczas wykonywania prac obiekt przed pyleniem, a zwłaszcza halę basenową, holl główny, szatnie i pomieszczenia saun.6. Transport gruzu i odpadów budowlanych odbywać powinien się na bieżąco po wykonanych pracach.7. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w godzinach nocnych oraz w godzinach porannych do godziny 14.008. Cięcie materiałów budowlanych należy prowadzić w sposób niepylący.9. Firma wykonująca prace zobligowana jest do uczestnictwa w cotygodniowych radach budowy w celu koordynacji wykonywanych prac na obiekcie.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 2.1 Dokumentacja techniczna - Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do SWZ 2.2 Wzór umowy który stanowi załącznik do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 PLN.2. Szczegóły dotyczące wnoszenia wadium opisano w Dziale XIII SWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa:Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dysponuje lub będzie dysponował) tzn. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno - budowlanym (kierownik budowy)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach