Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w budynku biurowym w Myślenicach ul. Średniawskiego 32, w budynku warsztatowym w Szczawnicy ul. Szlachtowska 75B „Termomodernizacja budynków OHP”

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-349 Warszawa, Tamka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 578 47 01/02 , fax. 22 578 47 47
 • Data zamieszczenia: 2020-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
  Tamka 1
  00-349 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 578 47 01/02, fax. 22 578 47 47
  REGON: 70012800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa MRPiPS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w budynku biurowym w Myślenicach ul. Średniawskiego 32, w budynku warsztatowym w Szczawnicy ul. Szlachtowska 75B „Termomodernizacja budynków OHP”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych w budynku biurowym w Myślenicach ul. Średniawskiego 32, w budynku warsztatowym w Szczawnicy ul. Szlachtowska 75B „Termomodernizacja budynków OHP”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości a) 6 800,00 złotych (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych) w przypadku starania się o zamówienie w zakresie Części I; b) 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) w przypadku starania się o zamówienie w zakresie Części II. 2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 24 1010 1010 0139 8313 9120 0000 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr 10/B/KGOHP/2020/BI 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Wymagany jest przelew (niedopuszczalna jest wpłata gotówkowa). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, dokument potwierdzający dokonanie wpłaty wadium został załączony do oferty. 5. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. W dokumencie gwarancji/poręczenia gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania wypłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta/zamawiającego, albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentów potwierdzających umocowanie osób podpisujących żądanie wypłaty). Bankiem prowadzącym rachunek Zamawiającego jest Narodowy Bank Polski, który wg wewnętrznych regulaminów poświadcza podpisy „w zakresie związanym z prowadzeniem rachunku”. Wykonawca może złożyć dokument wadialny z wymogiem przesłania żądania wypłaty wadium za pośrednictwem banku, pod warunkiem, że gwarant/poręczyciel zaakceptuje w dokumencie tę formę poświadczania, uznając ją przy ew. żądaniu wypłaty. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, albo włożyć w kopertę, w której znajduje się składana oferta (nie spinać trwale z ofertą). 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. W przypadku zmiany adresu bądź nr kąta, na które należy zwrócić wadium Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 10. Pozostałe wymagania dotyczące wadium określone są w ustawie Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wg Załącznika nr 4 dołączonego do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach