Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w budynkach na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Nr postępowania 11/INFR/PN/2019.

Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, Nowa Wieś, ul. Grodziska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 892 000 , fax. 261 892 048
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej
  Nowa Wieś, ul. Grodziska 1
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 261 892 000, fax. 261 892 048
  REGON: 01042745200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ormon.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w budynkach na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Nr postępowania 11/INFR/PN/2019.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego MON Zadanie 1-Remont pomieszczeń biurowych nr 105,wymiana drzwi w pomieszczeniu nr 2,remont posadzki w pomieszczeniu nr 19 w budynku nr 20 Zadanie 2-Montaż drzwi w pomieszczeniu nr 6 oraz wykonanie tymczasowej przegrody w pomieszczeniu nr 015 w budynku nr 53 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załączniki nr: 1a,1b,1c,1d,1e do SIWZ; przedmiary robót załączniki nr: 2a, 2b,2c,2d,2e do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy oświadczy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz wykaże, że: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą ,,spełnia- nie spełnia”. 2. Posiada wiedzę i doświadczenie. Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”. 3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - potencjał techniczny; Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą ,,spełnia- nie spełnia”. - osoby zdolne do wykonywania zamówienia; Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania przedmiotowymi robotami budowlanymi, wydanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278 ze zm.) oraz przynależącą(-ce) do właściwej izby samorządu zawodowego, tj: - jedną osobą na stanowisko kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej. Uwaga ! Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 j.t. z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 22grudnia 2016r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018r. poz. 2272 ze zm.). Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentach wymienionych w rozdziale 6 pkt 1.2. SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach