Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych, usług w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w okresie 2019 roku.

Gmina Opatówek ogłasza przetarg

 • Adres: 62-860 Opatówek, ul. Plac Wolności
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7618080, 7618454, , fax. 627 618 017
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opatówek
  ul. Plac Wolności 14
  62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7618080, 7618454,, fax. 627 618 017
  REGON: 25085523900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych, usług w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w okresie 2019 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Naprawa cząstkowa nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłuczniem mechaniczne, głębokość 10 cm - 400 m2 2. Naprawa cząstkowa nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłuczniem mechaniczne, głębokość 5 cm - 400 m2 3. Praca równiarki - 200 mg 4. Praca walca - 30 mg 5. Naprawa nawierzchni asfaltowo - betonowej z wycięciem krawędzi - 350 m2 6. Naprawa drogi - ułożenie i zagęszczanie tłuczniem kamiennym gr. 10 cm - 400 m2 Podane wyżej ilości usług, robót budowlanych są ilościami przewidywalnymi do wykonania w 2019 r. wyliczono na podstawie roku 2016, 2017, 2018. Mogą one ulec zmianie (zwiększeniu, zmniejszeniu) ze względu na dostosowanie do bieżących potrzeb Zamawiającego. Gmina Opatówek nie gwarantuje ww. ilości dostaw, usług, robót budowlanych. Rozliczanie, usług i robót budowlanych odbywać się będzie według cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym i umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje w tym postępowaniu wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenia wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu; 2) wypełniony formularz cenowy; 3) do oferty i oświadczenia wstępnego nie należy dołączać dokumentów wskazanych w sekcjach 4.1 oraz 4.2 i 4.3. Dokumenty te składa się na wezwanie zamawiającego na zasadach określonych w przepisach art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile zamawiający podejmie decyzję o wezwaniu do ich złożenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach