Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu pomieszczenia warsztatowego 05 na kondygnacji piwnicy w skrzydle wschodnim w Gmachu Nowym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-524 Warszawa, ul. Narbutta
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 849 97 95 , fax. 22 849 94 34
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji
  ul. Narbutta 85
  02-524 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 849 97 95, fax. 22 849 94 34
  REGON: 15540000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wip.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu pomieszczenia warsztatowego 05 na kondygnacji piwnicy w skrzydle wschodnim w Gmachu Nowym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Warunki ogólne: 1. Przedmiotem zamówienia jest: na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczenia warsztatowego 05 na kondygnacji piwnicy w skrzydle wschodnim w Gmachu Nowym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji PW w Warszawie przy ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną, sanitarną i elektryczną, przedmiarami robót i kosztorysami ślepymi oraz dokumentacją techniczna branży elektrycznej jako odrębna część dokumentacji projektowej branży elektrycznej wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia. 2. W ramach zadania będącego przedmiotem postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, a także montażu instalacji elektrycznych. 3. W związku z tym, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku osób fizycznych, w tym pracowników i studentów Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszelkich wymagań w zakresie dostępności przebudowywanych pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o prace zgodnie z przepisem art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 4.1. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia poprzez świadczenie na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) były zatrudnione w zakresie prac wykonywanych na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to w szczególności osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących następujące prace: roboty ogólnobudowlanej, roboty w zakresie montażu instalacji elektrycznych i hydraulicznych– w zakresie zgodnym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział IV i V SIWZ. 4.2. Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnione lub przez pracodawcę. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 4.3. Najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę osób wraz z informacją o czasie trwania umowy oraz informacją o czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (a od Podwykonawców, jeżeli już są znani). 4.4. Najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę Wykonawca poinformuje pracowników o zasadach zatrudnienia obowiązujących przy realizacji danego zamówienia, co potwierdzi ich podpis stwierdzający przyjęcie tejże informacji do wiadomości na liście osób wymienionej w pkt. 4.3. 4.5. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym, a jeżeli strony nie ustalą terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu zanonimizowane kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności, o których mowa w pkt 4.1. są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawcy. 4.6. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody od pracowników na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.). 4.7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi w ramach zamówienia czynności, o których mowa w pkt 4.1. w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 4.4. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności, o których mowa w pkt 4.1. na podstawie umowy o pracę. 4.8. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w pkt 4.1. na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w Rozdz. VI SIWZ. Istotne postanowienia umowy. 4.9. Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w Rozdz. VI SIWZ. Istotne postanowienia umowy. 5. Oczekuje się szczególnej pieczołowitości w prowadzeniu prac i zabezpieczeniu robót budowlanych w reprezentacyjnym gmachu będącym siedzibą Władz Zamawiającego. 6. Zamawiający informuje, że preferuje poziom wysoki w odniesieniu do rozwiązań technologicznych i materiałowych ze względu na reprezentacyjny charakter zabytkowego obiektu. 7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, najlepszą wiedzą oraz z zasadami profesjonalizmu zawodowego. 8. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania umowy. 9. Wykonawca jest zobowiązany realizować zamówienie z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu instrukcję bhp dla stanowisk pracy, będących szczególnie narażonymi na wypadki przy pracy. Zamawiający jest upoważniony do wnioskowania o wprowadzenie zmian do takiej instrukcji, a Wykonawca jest zobowiązany takie zmiany wprowadzić. 10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych w czynnym, zabytkowym obiekcie służącym działalności podstawowej Zamawiającego, w którym poza zajęciami akademickimi organizowane są seminaria, konferencje oraz wydarzenia kulturalne i innego typu imprezy masowe wysokiej rangi, a zatem wymaga się szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i osłon, utrzymywanie placu budowy w należytym porządku. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 11. Wykonawca przedstawi w ofercie propozycję harmonogramu, która będzie podlegała ocenie zgodnie z zapisami pkt. 14 Rozdz. I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców. 12. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w harmonogramie terminarz wymagany przez Zamawiającego w pkt. 26. 13. Ze względu na fakt, iż obiekt będzie funkcjonował w czasie wykonywania robót zgodnie ze swoim przeznaczeniem Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji powierzonego mu zadania aktualizować i uzgadniać na bieżąco harmonogram z Zamawiającym. 14. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w zakresie konstrukcji i architektury wnętrz. 15. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 16. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. 17. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ubezpieczenia, instalacji, uruchomienia, dostarczonego wyposażenia, a także pokrycia kosztów gwarancji i rękojmi. 18. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania całego zadania. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie, uruchomienie, regulację i działanie urządzeń, jak również za jakość wykończeni, a także jakość przeprowadzonych prac odtworzeniowych związanych z naprawami naruszonej w trakcie robót tkanki budowlanej i instalacyjnej obiektu. 19. Roboty jw. muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm, instrukcji itp. Niewyszczególnienie w niniejszym opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 20. Wykonawca po wykonaniu, uruchomieniu i regulacji instalacji dokona szkolenia z zakresu obsługi wszystkich urządzeń wskazanych przez Zamawiającego i głównego użytkownika obiektu. 21. Wykonawca sporządzi dokumentację projektową powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a jej treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 22. Zamawiający otrzyma dokumentację projektową powykonawczą (PPW) w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym. Nośnik elektroniczny powinien zawierać kompletną dokumentację w postaci plików z rozszerzeniem *.pdf będących skanami oryginalnej PPW. 23. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w okresie do 28 lutego 2020 r. do dnia zawarcia umowy. 24. Ze względu na harmonogram roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej i konieczność bezwzględnego dotrzymania terminarza realizacji zadania inwestycyjnego należy liczyć się z koniecznością wykonywania robót w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy. 25. Wykonawca jest zobowiązany w każdym momencie obowiązywania umowy na żądanie Zamawiającego udostępnić do wglądu wszelkie informacje i dokumenty mające związek z realizacją umowy. 26. W każdym przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dodaje do nich sformułowanie „lub równoważny”. 27. W każdym przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający dodaje do nich sformułowanie „lub równoważne”.  
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 500, 00 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa nr 81124010531111000005005664, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 17.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 17.2. 6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: mawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” zamieszczony w Rozdziale III SIWZ oraz niżej wymienione dokumenty: 1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub potwierdzone notarialnie), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy (zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia) – jeżeli dotyczy, sporządzone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do Rozdziału II. 3. Tabelę wartości elementów scalonych na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do Rozdziału III. 4. Informację na temat Podwykonawców („Podwykonawcy”), przy udziale których Wykonawca zamierza wykonać zamówienie, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do Rozdziału III. 5. Kosztorys ofertowy jako załącznik do formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Rozdziału III. 6. Wykaz stawek i narzutów na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do Rozdziału III. 7. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik 1a) oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1b). 8. Opisy do podkryteriów 14.5.1. i 14.5.2. oceny ofert wykonane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 14.5 SIWZ. 9. Harmonogram realizacji opracowany w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) z podziałem na asortymenty robót według działów STWiORB – asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Opis asortymentów robót (w tym grup asortymentów robót) w harmonogramie powinien uwzględniać daty rozpoczęcia robót, czas na ich wykonanie, daty ich zakończenia, ich wzajemne zależności (uzależnienie rozpoczęcia danego działania lub jego zakończenia od innych działań) z dokładnością do kolejnego tygodnia kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych. 10. Dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć (dołączyć do oferty) oryginał gwarancji lub poręczenia. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziałach II i III niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach