Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na Rozbudowie, modernizacji oraz zagospodarowaniu przyległego terenu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, z zastrzeżeniem prawa opcji

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 350 11 00 , fax. 58 350 11 01
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
  ul. Budowlanych 77
  80-298 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 350 11 00, fax. 58 350 11 01
  REGON: 22103736000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pkm-sa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na Rozbudowie, modernizacji oraz zagospodarowaniu przyległego terenu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, z zastrzeżeniem prawa opcji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, modernizacji oraz zagospodarowaniu przyległego terenu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, z zastrzeżeniem prawa opcji” w zakresie: 1) wykonania nowego wjazdu i układu komunikacyjnego z chodnikami, 2) wykonania nowego obiektu pełniącego funkcję oświatową, 3) wykonania łącznika z układem komunikacyjnym, 4) wykonania niezbędnych zmian w budynku starej szkoły umożliwiające połączenie obu części poprzez doprowadzenie do wewnętrznego połączenia komunikacji obu budynków (dalej jako „Przedmiot zamówienia”). 2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji tj. możliwości zwiększenia Przedmiotu zamówienia polegającego na ułożeniu warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, który szczegółowo został opisany w Zadaniu nr 2 w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ (dalej jako „OPZ”). Pozostałe uregulowania dotyczące prawa opcji zostały opisane w § 3 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w terminie nie krótszym niż 60 dni (ok. 2 miesiące) przed terminem zakończenia zadania podstawowego w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez Zamawiającego zakresie. 3. Zamawiający gwarantuje powierzenie wykonania Zadania nr 1 OPZ tzw. Podstawowego. 4. Pozostałe uregulowania dotyczące Przedmiotu zamówienia zostały zawarte w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ w tym: 4.1. OPZ w którego skład wchodzi: 1) Zadanie nr 1 (podstawowe): a) Pozwolenie na budowę nr WuiA-V.6740.575-3.2019.AH.128834 z dnia 24.06.2019 r. – Załącznik nr 1 do OPZ b) Projekt budowlany zatwierdzony pozwoleniem na budowę nr WuiA-V.6740.575-3.2019.AH.128834 z dnia 24.06.2019 r. – Załącznik nr 2 do OPZ c) Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót dot. zamiaru realizacji przyłącza kanalizacji deszczowej nr WuiA-V.6743.876-3.2019.NA.188211 z dnia 11.07.2019 r. – Załącznik nr 3 do OPZ d) Projekt wykonawczy ETAP I z podziałem na tomy i branże – Załącznik nr 4 do OPZ: e) Przedmiary robót – Załącznik nr 5 do OPZ f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 6 do OPZ g) Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA.I.6733.108-5.2015.2-NA.293774 z dnia 21.01.2016 – Załącznik nr 7 do OPZ h) Inwentaryzacja zieleni wraz z wytycznymi dotyczącymi prowadzenia prac i ochrony drzew na placu budowy – Załącznik nr 8 do OPZ i) Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną opracowana przez Biuro Usług Geologicznych Zygmunt Kola z grudnia 2018 r. – Załącznik nr 9 do OPZ j) Protokół Narady Koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu nr WG-IV.6630.102.2019.AG z dnia 21.02.2019r. – Załącznik nr 10 do OPZ k) Warunki techniczne GZDiZ-UE-521-1(21)-2019-JR usunięcia kolizji projektowanej przebudowy wjazdu na posesję dz. nr 1212/2 z istniejącym oświetleniem ulicznym z dnia 05.02.2019r. – Załącznik nr 11 do OPZ l) Uzgodnienie GZDiZ Gdańsk nr 6324-120(7)-2019-KG-692 projektu usunięcia kolizji projektowanej przebudowy wjazdu na posesję z istniejącym oświetleniem ulicznym z dnia 19.04.2019r. – Załącznik nr 12 do OPZ m) Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr GZDiZ-ZD-6324-273(3)-2018-KG-6959 zezwalająca na lokalizację zjazdu publicznego z dnia 01.02.2019r. – Załącznik nr 13 do OPZ n) Uzgodnienie GZDiZ Gdańsk nr 6324-273(4)-2018-KG-6959 projektu budowlanego zjazdu publicznego z dnia 01.02.2019r. – Załącznik nr 14 do OPZ o) Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr GZDiZ-ZD-6320-120(5)-2019-KG-692 zezwalająca na lokalizację przyłącza kd w pasie drogowym z dnia 18.04.2019r. – Załącznik nr 15 do OPZ p) Uzgodnienie GZDiZ Gdańsk nr GZDiZ-ZD-6320-120(6)2019-KG-692 projektu budowlanego przyłącza branży sanitarnej z dnia 19.04.2019r. – Załącznik nr 16 do OPZ q) Uzgodnienie Gdańskich Wód nr 5446/2019. projektu budowlanego odprowadzenia wód deszczowych z dnia 15.05.2019r – Załącznik nr 17 do OPZ r) Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa nr PSGGD/SSDZ/004/001/18 o istniejących strefach wybuchu z dnia 8.11.2018 r. – Załącznik nr 18 do OPZ s) Warunki GPEC przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC oraz WT przebudowy sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej nr WT/GPEC/00985/2018 z dnia 5.12.2018r. – Załącznik nr 19 do OPZ t) Uzgodnienie z GPEC technologii węzła cieplnego z dnia 18.03.2019r. – Załącznik nr 20 do OPZ u) Warunki techniczne ORANGE Polska SA usunięcia kolizji z dnia 15.11.2018r. – Załącznik nr 21 do OPZ v) Uzgodnienie ORANGE Polska SA nr 33425/TTISIOU/P/2019 z dnia 10.07.2019r - Załącznik nr 22 do OPZ w) Warunki techniczne ENERGA OPERATOR usunięcia kolizji nr R/18/059609 z dnia 27.12.2018r. – Załącznik nr 23 do OPZ x) Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA nr P/19/002581 z dnia18.01.2019r. - Załącznik nr 24 do OPZ y) Warunki ochrony P.POŻ, opracowane przez p. K. Bagińskiego, ze stycznia 2019r. - Załącznik nr 25 do OPZ z) Ekspertyza mykologiczno-budowlana, opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa z 23.11.2018r. - Załącznik nr 26 do OPZ aa) Opinia kominiarska 670/2018 z dnia 26.11.2018r., opracowana przez Rzemieślniczy Zakład Usług Kominiarskich Andrzej Brzoza - Załącznik nr 27 do OPZ bb) Ekspertyza techniczna opracowana w styczniu 2019r. przez p. J. Zagrodzkiego - Załącznik nr 28 do OPZ cc) Projektowana charakterystyka energetyczna z 10.04.2019r., opracowana przez p. D. Osika - Załącznik nr 29 do OPZ dd) Informacja od Miejskiego Konserwatora Zabytków BMKZ.4125.2160.2018.JB z dnia 07.02.2018r. - Załącznik nr 30 do OPZ ee) Zgoda Prezydenta Miasta Gdańska na zajęcie terenu nr WS-I.685290.DM.44537 z dnia 15.02.2019r. - Załącznik nr 31 do OPZ ff) Uzgodnienie CI TASK nr 458A/19 z dnia 07.03.2019r. - Załącznik nr 32 do OPZ gg) Uzgodnienia Rzeczoznawców - Załącznik nr 33 do OPZ hh) Załącznik nr 34 - Zaświadczenie Urzędu Miasta Gdańska o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia WUiA-V.6743.876-3.2019.NA.88211 z dnia 11.07.2019r. 2) Zadanie nr 2 (opcjonalne): a) Rysunek techniczny wskazujący zakres prac – Załącznik nr 35 do OPZ 4.2. Przedmiary robót (które został załączone do niniejszej SIWZ wyłącznie w celach poglądowych i pełnią rolę pomocniczą. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a stanowią niezbędny element prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je uwzględnić w cenie oferty), 4.3. Wzór umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ. 5. UWAGA Dokumentacja projektowa została podzielona na 2 Etapy. Niniejszy zakres Przedmiotu zamówienia dotyczy wyłącznie robót budowlanych związanych z Etapem I. Dokumentacja określająca zakres Etapu II inwestycji nie stanowi Przedmiotu zamówienia i nie należy jej uwzględniać w cenie oferty ale stanowić może pomocnicze opracowanie i należy ją rozpatrywać łącznie z częścią określającą Etap I inwestycji (pozwolenie na budowę nr WuiA-V.6740.575-3.2019.AH.128834 dnia 24.06.2019 r. wydane dla całej inwestycji). Etap II prac będzie przedmiotem oddzielnego zamówienia przeprowadzonego przez WZSP w późniejszym terminie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 3. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy wymagana kwota nie wpłynie na rachunek Zamawiającego do wyznaczonego terminu będzie to oznaczało, że wadium nie zostało wniesione. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: nr 48 1130 1121 0006 5607 7390 0001 w Banku Gospodarstwa Krajowego Tytułem: „Wadium na wykonanie robót budowlanych w Gdańsku” 2) w innych formach: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b, ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst. jedn. : Dz. U. 2016, poz. 359 ze. zm.) – w takim przypadku Wykonawca winien: a) potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2), jako dowód wniesienia wadium, załączyć do oferty jako kolejną jej stronę, b) oryginał dokumentu, o którym mowa powyżej włożyć do oferty w osobnej zamkniętej kopercie oznaczonej „WADIUM”. 5. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie, o której mowa w ust. 4 pkt. 2) musi być ono ważne co najmniej na okres 30 dni licząc od dnia składania ofert. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku, gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej, 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę , zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty w trybie art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp, po czym oferty nie podlegające odrzuceniu zgodnie z art. 24aa Ustawy Pzp zostaną ocenione pod kątem kryteriów określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń, lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5. Informacja dotycząca powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom: 1) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców. 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem wskazanym w ust. 2 niniejszego rozdziału SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ); 3) Przyjmuje się, że brak wskazania podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty. 6. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ; 3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów – pisemnego zobowiązania tych podmiotów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na którego zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy; 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1.2. Rozdziału V. 7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wskazanym w ust. 1 niniejszego rozdziału. 7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w Rozdz. VII ust. 1 i 2 SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z treścią ust. 10 niniejszego Rozdziału, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 10. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U. poz. 1126 ze zm.) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, jak również oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 5 powyżej, składane są w oryginale. 11. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016 poz.1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 14 powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach