Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle przy ulicy Staszica 30.

Powiat Jasielski ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Rynek 18
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4483410 w. 108 , fax. 013 4463189
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jasielski
  ul. Rynek 18 18
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 013 4483410 w. 108, fax. 013 4463189
  REGON: 37044025800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.jaslo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle przy ulicy Staszica 30.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle przy ulicy Staszica 30. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje remont istniejącej instalacji elektrycznej wewnętrznej w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle, przy ulicy Staszica 30 o łącznej mocy ok. 40 kW, zaprojektowanej jako podtynkową w rurach ochronnych, przewodami typu YDYt, YDY, LgY. W zakres opracowania wchodzi wymiana z przebudową instalacji elektrycznej WLZ-ów zalicznikowych do rozdzielnic, instalacji elektrycznej gniazd 230V i 400V, instalacji dzwonkowej, instalacji oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. W zakres robót wchodzi m.in.: a) wymiana tablic rozdzielczych RG, R-0.1, R-0.2, R-1.0, R-2.0, R-0.3, R-0.4, R-0.6; b) budowa nowych tablic rozdzielczych: R-0.5, R-1.1; c) zasilanie istniejących tablic: istniejąca szafa sterownicza ST-1 w pomieszczeniu nr 8, istniejąca rozdzielnia R-1.2 w pomieszczeniu nr 21; d) przebudowa tablicy R-1.6 w pomieszczeniu 52; e) wymiana wszystkich linii zasilających; f) wykonanie nowej instalacji oświetlenia elektrycznego wraz z oprawami i łącznikami; g) wykonanie nowej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego; h) wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych użytkowych - ogólnych; i) wykonanie nowej instalacji sygnalizacji pauzowej; j) wykonanie ochrony od porażeń prądem elektrycznym i od przepięć. W wykonywanych robotach należy zastosować wyłącznie przewody miedziane o napięciu znamionowym min. 750 V. Łączniki oświetlenia oraz gniazda pojedyncze, podwójne oraz zestawy gniazd należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Wypusty oświetleniowe wykonać przewodami instalacyjnymi miedzianymi typu YDYp4x1.5 750V, układanymi pod tynkiem. Instalacje w pomieszczeniach piwnicy należy wykonać, jako instalacje w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych RS/RL, oprawy oświetleniowe hermetyczne zgodnie z opisem podanym na rysunkach. Osprzęt instalacyjny w pomieszczeniach gospodarczych i łazienkach stosować szczelny p/t i n/t, w pozostałych pomieszczeniach podtynkowy. W obwodach oświetleniowych klatek schodowych, należy stosować wyłączniki podświetlane. Gniazda wtyczkowe sanitariatach instalować na wysokości 1,2 m od poziomu posadzki, w pozostałych pomieszczeniach w części biurowej na wysokości 0,35 m. Dobór wyposażenia w aparaturę rozdzielni niskiego napięcia, przekroje przewodów linii zasilających oraz rodzaje zastosowanych przewodów pokazano na schematach. Montaż osprzętu zabezpieczającego oraz sterującego w poszczególnych tablicach rozdzielczych należy wykonać zgodnie z rysunkami elewacji poszczególnych rozdzielni. Wszystkie przebicia przez ściany, żelbetowe elementy konstrukcyjne (np. nadproża, filary nośne) i stropy należy wykonywać po uzyskaniu zgody na wykonanie tych przejść od inspektora nadzoru branży budowlanej, otwory po wykonanych przekuciach uszczelnić. WLZ-y wykonać zgodnie z wymogami norm PN-IEC 60364-1 oraz N-SEP-E-002. Należy zadbać o koordynację robot z innymi branżami. Przebieg robót należy uzgadniać na bieżąco z użytkownikiem obiektu. Po zakończeniu robót, należy przywrócić stan pierwotny w pomieszczeniach w których będą wykonywane roboty budowlane, ściany, stropy i powłoki uszkodzone w trakcie montażu, winny być naprawione na koszt Wykonawcy. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi protokoły pomiarów elektrycznych. 3. Szczegółowy zakres robót opisany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki nr 7 i 8). 4. Wykonawca zobowiązany jest do: a) Zabezpieczenia robót budowlanych przez cały okres wykonywania robót, b) Zabezpieczenia wyposażenia i sprzętu przed uszkodzeniem, zniszczeniem w trakcie wykonywania robót, c) Utrzymania zaplecza budowy przez cały okres wykonywania robót; d) Podjęcia wszelkich niezbędnych działań w przypadku zaistnienia takiej konieczności, celem zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu. 5. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Roboty te nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu zamówienia. 7. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu zamówienia przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. Roboty takie nazywane są robotami zaniechanymi. Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie odpowiednich KNR-ów lub KNNR-ów w oparciu o następujące założenia: - ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych złożonych przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SECOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 8. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. 9. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453112002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 zł. do dnia 23.06.2016 r. do godz. 12:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Uwaga: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego Wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Rymanowie Nr 53 8636 0005 2001 0004 5740 0009. Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest termin wpływu wadium na konto Zamawiającego. 4. Brak wadium (wpłaconego przez Wykonawcę) w wyznaczonym terminie na koncie Zamawiającego spowoduje wykluczenie tego Wykonawcy. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.jaslo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach