Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie dachów w bud. przy ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi, ul. ks. Piotra Skargi 3 i ul. Dąbrowskiego 13 w Piotrkowie Tryb., ul. 9-go Maja 50 w Łasku

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 91-427 Łódź, Kamińskiego 7/9
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
  Kamińskiego 7/9
  91-427 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 100134708
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.znwl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie dachów w bud. przy ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi, ul. ks. Piotra Skargi 3 i ul. Dąbrowskiego 13 w Piotrkowie Tryb., ul. 9-go Maja 50 w Łasku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie dachu w budynku przy ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi. Zakres robót obejmuje naprawę dachu, kominów, rynien i krycie papą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia (przedmiar robót, STWIORB).Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie dachu w budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Zakres robót obejmuje naprawę dachu, kominów, rynien i krycie papą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia (przedmiar robót, STWIORB).Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie dachu w budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 w Piotrkowie Trybunalskim. Zakres robót obejmuje naprawę dachu, kominów, rynien i krycie papą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia (przedmiar robót, STWIORB).Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie dachu w budynku przy ul. 9-go Maja 50 w Łasku. Zakres robót obejmuje naprawę dachu, kominów, rynien i krycie papą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia (opis prac i przedmiar robót, STWIORB).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości:- 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset i 00/100 złotych) - dot. części zamówienia,- 2 000,00 zł (dwa tysiące i 00/100 złotych) - dot. części II zamówienia,- 1 000,00 zł (jeden tysiąc i 00/100 złotych) - dot. części III zamówienia,- 500,00 zł (pięćset i 00/100 złotych) - dot. części IV zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące wadium określone zostały w Rozdziale XX Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach