Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Złotej w Dzierżoniowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka".

Gmina Miejska Dzierżoniów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48746450800 , fax. +48746450801
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Dzierżoniów
  Rynek 1
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. +48746450800, fax. +48746450801
  REGON: 89071783000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.dzierzoniow.pl/Article/id,1348.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Złotej w Dzierżoniowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Złotej w Dzierżoniowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka". Inwestycja planowana jest do dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. 2. Zakres robót dla przebudowy ul. Złotej na odcinku 800m obejmuje w szczególności: 1) przebudowę drogi, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę skrzyżowania ul. Złotej z ul. Korczaka na skrzyżowanie typu rondo w tym: sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej jezdni, rozebranie bruku kamiennego, istniejących podbudów oraz nawierzchni chodników (z asfaltu lanego lub kostki betonowej) oraz krawężników i obrzeży, wykonanie nowych podbudów na jezdni, zjazdach, chodnikach/ciągach pieszo-rowerowych, parkingach, zatokach autobusowych oraz ułożenie nowych nawierzchni wraz z montażem nowych krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie prefabrykowanego murku oporowego i montaż balustrady ochronnej wzdłuż zatoki autobusowej, odtworzenie terenów zielonych wraz z wykonaniem nowych terenów, w tym zagospodarowanie wyspy ronda oraz usunięcie kolidujących drzew, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego - wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu, 2) odwodnienie drogi - wykonanie nowych odcinków kanalizacji deszczowej wraz ze studniami deszczowymi, wpustami i przykanalikami oraz wymianę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, wymianę włazów studni deszczowych i sanitarnych oraz montaż nowych studni deszczowych, 3) oświetlenie uliczne - wykonanie nowej instalacji oświetlenia drogowego, w tym demontaż istniejących słupów oświetleniowych i montaż nowych aluminiowych z oprawami LED, 4) przebudowę sieci wodociągowej – usunięcie kolizji. 3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie ze sztuką budowlaną z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Roboty będą realizowane w oparciu o decyzję o pozwoleniach na budowę nr 369/2019 z dn. 25.04.2019r. i nr 932/2019z dn. 13.092019r. 3a. Zaznacza się, że Wykonawca winien dostosować, a w razie potrzeby przebudować wszystkie dojścia i dojazdy do nowej niwelety zrealizowanych nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych itd. z właściwym odprowadzeniem wód deszczowych. 4. Szczegółowy zakres robót określają: a) dla decyzji o pozwoleniu na budowę nr 369/2019 z dn. 25.04.2019r. 1) projekt budowlany przebudowy i rozbudowy ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka, 2) projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka, 3) projekt czasowej organizacji ruchu - przebudowa i rozbudowy ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka, 4) projekt docelowej organizacji ruchu - przebudowa i rozbudowy ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka, 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - przebudowa i rozbudowy ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka. b) dla decyzji o pozwoleniu na budowę nr 932/2019z dn. 13.09.2019r. 1) projekt budowlany przebudowy i rozbudowy ul. Złotej w Dzierżoniowie, 2) projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy ul. Złotej w Dzierżoniowie, 3) projekt czasowej organizacji ruchu - przebudowa i rozbudowy ul. Złotej w Dzierżoniowie, 4) projekt docelowej organizacji ruchu - przebudowa i rozbudowy ul. Złotej w Dzierżoniowie, 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - przebudowa i rozbudowy ul. Złotej w Dzierżoniowie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, w tym projektach budowlanych i wykonawczych, które są określone w formie opisu technicznego lub na rysunkach lub równocześnie w opisie i na rysunkach. Zarówno opis techniczny jak i rysunki (część graficzna) projektów są równoważne i opisują przedmiot zamówienia. 5. W przypadku, gdy w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza przy wykonywaniu robót budowlanych wykorzystanie technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod warunkiem, że ich parametry techniczne i funkcjonalne będą nie gorsze niż określone w powyższych dokumentach. Oferowane materiały i urządzenia równoważne muszą zagwarantować realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi, a za ofertę równoważną Zamawiający uzna przyjęcie parametrów technicznych pod warunkiem, że materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę jako równoważne spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający informuje, że podane w projektach budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany i ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Wykonawca, ponadto zobowiązuje się do: 1) protokolarnego przejęcia terenu budowy, jego zabezpieczenia i należytego utrzymania, 2) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników i miejsca składowania materiałów, 3) wystąpienia do gestorów sieci o protokolarne przekazanie urządzeń na czas prowadzenia robót, a po zakończeniu prac protokolarne przekazanie ich właścicielom, a także udostępnienia placu budowy gestorom sieci celem wykonywania przez nich robót remontowych na swoich zasobach jeżeli zajdzie taka konieczność, 4) zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłaty za ich dostawę. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne media warunkujące prawidłowe wykonawstwo robót, 5) poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją i bieżącym nadzorem nad robotami oraz wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii oraz tych, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w trakcie realizacji robót budowlanych, 6) przekazania Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy, w dniu podpisania umowy, 7) czyszczenia na bieżąco nawierzchni przyległych dróg w przypadku nawożenia błota z terenu budowy na kołach maszyn, samochodów i innych urządzeń technicznych, 8) uporządkowania terenu budowy i terenu przyległego po zakończeniu robót, 9) wywozu materiału i gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów - odległość ok. 12 km i poniesienia kosztów ich składowania, 10) wywozu pochodzących z rozbiórki mas mineralno-bitumicznych i ich utylizacji do zakładu utylizacji np. w Wałbrzychu na odległość ok. 50 km, 11) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót budowlanych, jak i do wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego wraz ze stroną tytułową i dołączoną legendą, dostarczonego również w formie elektronicznej na płycie CD (skan sekcji mapy rozdzielczej 300DPJ w formacie TIF), 12) opłaty i wykonania wszelkich formalności z zajęciem pasa drogowego celem realizacji robót, 13) ochrony punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia lub konieczności ich przeniesienia zlecenia uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie lub założenie nowych, 14) przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 15) wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 16) uczestnictwa kierownika budowy i kierowników robót w cotygodniowych radach budowy, 17) wykonania badań i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych oraz badań odbiorowych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 18) przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy oświadczenia, że zatrudnieni pracownicy, o których mowa w §3 ust.1 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) świadczą pracę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.). 19) wykonania i montażu (po wykonaniu robót) 1 szt. tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Instytucji Dotującej, które zostaną określone po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Niemniej jednak: Tablica ta zawiera w szczególności informacje dotyczące: - nazwy Funduszu; - nazwy zadania objętego dofinansowaniem; - kwoty udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu. Rozmiar: sugerowane wymiary tablic to 80-100 cm wysokości i 120-150 cm szerokości. Wykonanie: Blacha aluminiowa (typu DIBOND), szczotkowana. Elementy graficzne nadrukowane emaliowane lub naklejone z folii samoprzylepnej. 20) Wykonawca winien nieuszkodzoną kostkę betonową z rozbiórki oczyścić, ułożyć na paletach i zafoliować. Palety z kostką należy przewieźć i złożyć na wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości do 5 km od placu budowy, 21) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu porozbiórkowych elementów osprzętu elektrycznego istniejącego oświetlenia drogowego tj. - słupów stalowych ocynkowanych +fundamenty+wysięgniki -7 kpl. (PO-7; 16; 17; 19; 20; 25; 29); - protezy ze słupów -szt. 3 (ze słupów nr PO -18; 22; 24). W/w elementy należy przewieźć i złożyć na wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości do 5 km od placu budowy. Ponadto, wszystkie sprawne oprawy sodowe (porozbiórkowe) należy dostarczyć do garażu ul. Pocztowa 8 w Dzierżoniowie. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy i kierowników robót. 7.1 Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenia, że pracownicy realizujący przedmiot zamówienia, o których mowa powyżej będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.). 7.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Nadmienia się, że z tytułu niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 3 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 1 lit „h” projektu umowy ( załącznik nr 8 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 1 projektu umowy ( załącznik nr 8 do SIWZ) czynności; 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – prawidłowo wypełniony i podpisany formularz „Oferta Wykonawcy”, 2) Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w niniejszej SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłócił konkurencji. 3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów wówczas zobowiązany jest złożyć: 1. w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu zawartym we wzorze znajdującym się w załączniku nr 2 do SIWZ lit. A i B , 2. pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu udostępniającego zasoby - dokument wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upełnomocnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego swoje zasoby - załącznik nr 4 do SIWZ. Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4) Jeżeli Wykonawca ma zamiar korzystać z podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 lit. C do SIWZ, o tym, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz składa wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik- w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopię za zgodność z oryginałem. 6) Jeżeli wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach