Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczenia gospodarczego na kancelarię w Leśnictwie Czermin

Nadleśnictwo Syców ogłasza przetarg

 • Adres: 56500 Syców, ul. Kolejowa
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. (0-62) 7852127 , fax. (0-62) 7869032
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Syców
  ul. Kolejowa 14
  56500 Syców
  tel. (0-62) 7852127, fax. (0-62) 7869032
  REGON: 25051943500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sycow.poznan.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczenia gospodarczego na kancelarię w Leśnictwie Czermin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy pomieszczenia gospodarczego na kancelarię leśniczego. Miejsce realizacji zadania: Czermin 1,63-640 Bralin 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: 2.1 roboty ogólnobudowlane w tym: W celu przystosowania obiektu do funkcji i spełnienia wymagań sanitarnych oraz odnowienia wyeksploatowanych elementów budowlanych należy wykonać następujące roboty budowlane: 1. Rozebranie żłobu, 2. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 3. Sklamrowanie lub zazbrojenie pękniętych ścian, 4. Wykucie otworów w ścianach dla otworów okiennych i drzwiowych, 5. Zamurowanie niektórych otworów drzwiowych i okiennych, 6. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach i obsadzenie belek stalowych IPE, 7. Przebicie otworów w ścianach – otwory wentylacyjne, 8. Odbicie tynków wewnętrznych, 9. Demontaż istniejących podłóg, 10. Wykonanie nowych podłóg w przebudowywanych pomieszczeniach, 11. Wykonanie ścianek działowych z płyt G-K na ruszcie stalowym, 12. Ocieplenie przebudowywanych pomieszczeń od wewnątrz styropianem gr. 17cm, 13. Wykonanie podwieszonego sufitu, 14. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 15. Montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w nowoprojektowanych oknach, 16. Uzupełnienie tynków i malowanie, 17. Położenie gładzi gipsowych, 18. Położenie tynków i malowanie, 19. Licowanie ścian płytkami, 20. Montaż daszku z poliwęglanu nad wejściem na kancelarii. 21. Wykonać niezbędne prace w zakresie instalacji elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania oraz wentylacji pomieszczeń – zgodnie z załączoną poniżej dokumentacją projektową, 2.2. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Dokumentacja techniczna - załącznik Nr 8 do SIWZ 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych– załącznik Nr 9 do SIWZ. 3) Przedmiar Robót (druki pomocnicze) – załącznik Nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1.800,00 zł (słownie tysiąc osiemset złotych). 11.2. Wadium może być wniesione w następujących formach lub formie: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach ubezpieczeniowych d. gwarancjach bankowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 11.3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZWBK oddział Syców 641090 2415 0000 0001 0000 9226.- z dopiskiem Wadium na przebudowę Leśniczówki Czermin Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 11.4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Nadleśnictwie Syców ( I piętro pokój nr 4 – sekretariat – do rąk własnych osoby prowadzącej sekretariat . Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty. 11.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 11.6. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.5., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.9. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.10. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3. kwotę gwarancji/poręczenia, 4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach