Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety, znak sprawy nadany przez Zamawiającego: AEZ/S-107/2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5720366 , fax. 22 5720363
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5720366, fax. 22 5720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety, znak sprawy nadany przez Zamawiającego: AEZ/S-107/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych, w podziale na 3 (trzy) części zamówienia, zwane dalej Pakietami od 1 do 3: a) Pakiet 1 - 1 komplet klimatyzatorów typu Split do Zakładu Transplantologii i Centralny Bank Tkanek, Collegium Anatomicum, przy ul. Chałubińskiego 5 w Warszawie, b) Pakiet 2 - 1 komplet klimatyzatorów typu Split do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej przy ul. Banacha 1 w Warszawie, c) Pakiet 3 - 1 komplet klimatyzatorów kanałowych typu Split do Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej przy ul. Miodowej 18 w Warszawie, wraz z instruktażem w zakresie ich obsługi oraz świadczenie usług w zakresie obowiązkowych przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiąca Załączniki nr 3.1 - 3.3 do SIWZ. 3. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie niepodlegającym wyłączeniu z eksploatacji na czas prowadzonych robót budowlanych. 4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty. 5. Wnioski w sprawie wizji lokalnej należy zgłaszać nie później niż do dnia 22/07/2015r. do Pani Urszuli Kobus, Dział Zamówień Publicznych, WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, III piętro, pok. 307, tel.: (22)57-20-376, fax: (22)57-20-365, e-mail: urszula.kobus@wum.edu.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453312204
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach