Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń ppoż. w kompleksach wojskowych w Szczecinie Podjuchy (PKOB 1274).

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026 , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2021-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, fax. 26 1452024
  REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń ppoż. w kompleksach wojskowych w Szczecinie Podjuchy (PKOB 1274).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń ppoż. w kompleksach wojskowych w Szczecinie Podjuchy (PKOB 1274). Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w oparciu o: 1) Decyzje o pozwoleniu na budowę nr: 24/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 22/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 21/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 20/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 23/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 19/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 18/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 2) Postanowienia nr: DWOP nr 54/P/2016, DWOP nr 46/P/2016, DWOP nr 47/P/2016, DWOP nr 48/P/2016, DWOP nr 50/P/2016, DWOP nr 52/P/2016, DWOP nr 53/P/2016. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach: - projektach budowlanych i wykonawczych, - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, - przedmiarach robót – pomocniczo. Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019 poz.742) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych. Przedmiot zamówienia w szczególności polega na wykonaniu robót dla każdego budynku: a) przygotowaniu terenu i przyłączeniu obiektów do sieci w tym m.in.: • przebudowa istniejącego zasilania budynku – likwidacja istniejącego złącza kablowego oraz montaż nowej szafy kablowej; • odkopanie i ułożenie kabli po nowej trasie; b) robót ogólnobudowlanych w tym m.in.: • przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych – stolarki drzwiowej i okiennej; • wymianę stolarki drzwiowej i okiennej z obróbką otworów; • montaż stolarki dymoszczelnej; • zabezpieczenie balustrady schodowej; • demontaż elementów palnych w ciągach komunikacyjnych; • roboty malarskie; • tynkowanie; • uprzątnięcie terenu budowy; c) robót sanitarnych w tym m.in.: • instalacja wodociągowa oraz hydrantowa - rozdział istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej na projektowaną instalację hydrantową oraz bytową, demontaż istniejącej instalacji hydrantowej, wykonanie nowej instalacji hydrantowej; • wykonanie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego; d) robót elektrycznych i teletechnicznych w tym m.in.: • przeciwpożarowy wyłącznik prądu; • zainstalowanie central oddymiających z instalacją zasilającą; • instalacje oświetlenia awaryjnego; • ochrona przeciwporażeniowa; • zainstalowanie awaryjnych źródeł zasilania – baterii akumulatorów bezobsługowych; • zainstalowanie czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru; • zainstalowanie napędów do okien oddymiających; • instalacja wnętrzowa systemu oddymiania – linie dozorowe; • badania i pomiary; e) wyposażenia w tym m.in.: • montaż oznakowania ewakuacyjnego; • montaż gaśnic proszkowych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1) Wykonawca wykona dokumentację kolaudacyjną (dla każdego budynku oddzielnie) – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane. z późniejszymi zmianami, materiały wymienione w art. 60 – to jest dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 2) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 701 z późn. zm.). 3) Wykonawca przed przystąpieniem do przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną oraz po ich zakończeniu, wykona dokumentację powykonawczą fotograficzną (fotografując stan obiektu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). Dokumentacja fotograficzna (min. 6-10 zdjęć na każdy budynek) zostanie dostarczona Zamawiającemu odpowiednio do 14 dni licząc od daty przekazania terenu budowy oraz po zakończeniu robót zostanie dołączona do dokumentacji kolaudacyjnej. 4) Wykonawca wykona instrukcję: bezpieczeństwa pożarowego (dla każdego budynku oddzielnie) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) – Rozdział 2, § 6.1. instrukcję eksploatacji dla wykonanych instalacji, instrukcję eksploatacji obiektów. 5) Wykonawca przeprowadzi szkolenia wytypowanych przedstawicieli Administratora i Użytkowników z obsługi, zasad eksploatacji i podstawowej konserwacji bieżącej wszystkich urządzeń, systemów i instalacji specjalistycznych montowanych na obiekcie w terminie wyprzedzającym zgłoszenie gotowości Wykonawcy do odbioru. Terminy przeprowadzenia szkoleń winny być ujęte w harmonogramie rzeczowo- finansowym. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający temat, zakres, datę oraz listę uczestników (z podpisami) szkolenia. UWAGA:  Roboty budowlane będą realizowane na terenie jednostki wojskowej w użytkowanych budynkach.  Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  Wszystkie materiały, urządzenia, których znaki towarowe lub nazwy własne zostały wskazane w dokumentacji projektowej należy traktować jako przykładowe i dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż wskazane w dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.  Odstępstwa od wymagań podanych w STWiOR mogą mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiającego, wyznaczonym do nadzorowania prac. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w projektach budowlanych, postanowieniach (załącznik nr 7 do SIWZ), w projektach wykonawczych i ekspertyzach (załącznik nr 8 do SIWZ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz pomocniczo przedmiarze robót (załącznik nr 10 do SIWZ). UWAGA: Dokumentacja niejawna dotycząca zamówienia (27 teczek), tj.: 1) PB – Zagospodarowanie terenu. Opracowanie wielobranżowe. Bud. nr 6 2) PB – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 1 3) PB – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 2 4) PB – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 3 5) PB – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 4 6) PB – Zagospodarowanie terenu. Architektura/Elektryka Bud. 6 7) PB – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 3 8) PB – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 4 9) PB – System oddymiania. Bud. 2 10) PB – System oddymiania. Bud. 3 11) PB – System oddymiania. Bud. 4 12) PB – System oddymiania. Bud. 6 13) PB – System oddymiania. Bud. 3 14) PB – System oddymiania. Bud. 4 15) PW – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 1 16) PW – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 2 17) PW – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 3 18) PW – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 4 19) PW – Zagospodarowanie terenu. Architektura/Elektryka Bud. 6 20) PW – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 3 21) PW – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 4 22) PW – System oddymiania. Bud. 2 23) PW – System oddymiania. Bud. 3 24) PW – System oddymiania. Bud. 4 25) PW – System oddymiania. Bud. 6 26) PW – System oddymiania. Bud. 3 27) PW – System oddymiania. Bud. 4 jest do wglądu w Ośrodku Dokumentowania Budownictwa Wojskowego Rejonowego Zarządu Infrastruktury Szczecin od poniedziałku do piątku w godzinach 0800-1400 po wcześniejszym złożeniu pisma do Zamawiającego z prośbą o wgląd do dokumentów niejawnych. Termin dokonania wglądu należy zgłosić pisemnie z dwudniowym wyprzedzeniem, wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu udostępnienia dokumentacji niejawnej należy wyjaśnić z p. Markiem Rogalskim tel. 261 45 20 08. Wglądu mogą dokonać tylko osoby posiadające:  ważne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej lub poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) (oryginał do wglądu) oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (oryginał do wglądu). 3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 1) Wykonawca, jak również jego Podwykonawcy, zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, osób biorących udział przy realizacji zamówienia, wykonujących czynności opisane poniżej. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje. Zamawiający, działając w oparciu o art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, osób wykonujących następujące czynności: Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: a) czynności bezpośredniego nadzoru i kierowania pracami branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej: - jako majster budowlany (1 osoba może nadzorować więcej niż 1 pracę w przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji), b) czynności w zakresie prac: - ziemnych - rozbiórkowych - murarskich, tynkarskich, malarskich - izolacyjnych - wykończenia wnętrz - elewacyjnych - instalacyjnych elektrycznych, teletechnicznych wewnętrznych i zewnętrznych - instalacyjnych wodociągowych, kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, c.o., wentylacji - chodnikowych, brukarskich - montażowych, stolarskich, ślusarskich - montaż instalacji i wyposażenia zabezpieczeń technicznych, • zatrudnienie osób do wykonywania w/w czynności musi trwać co najmniej przez okres realizacji tych czynności wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) uzgodnionego z Zamawiającym, • w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności wykazanych w poz. 1 przed upływem czasu wykonania tej czynności Wykonawca powinien zatrudnić bez zbędnej zwłoki na to miejsce na podstawie umowy o pracę inną osobę(y), które będą spełniały warunki udziału w postepowaniu będą mogły wykonywać powierzone czynności. 2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w poz. 1): Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób, dokumentującą zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: a) Wykonawca/Podwykonawca na etapie realizacji zamówienia jest zobowiązany do prowadzenia listy obecności, która powinna obejmować osoby zatrudnione do wykonywania czynności, o których mowa w poz. 1) i być zgodna z harmonogramem realizacji zamówienia, b) Wykonawca/Podwykonawca na etapie realizacji zamówienia jest zobowiązany do posiadania dokumentacji dotyczącej zatrudnienia jak: kopii umów o pracę, deklaracje zgłoszenia do ZUS, dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności, o których mowa w poz. 1. 3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymagań, o których mowa w poz. 1) oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, • przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem zapisów Prawa w zakresie ochrony danych osobowych. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności określonych powyżej: a) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przekazane Zamawiającemu oświadczenia powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności określone w HRF wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; obowiązek ochrony danych ciąży na Wykonawcy, b) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) do wglądu w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami Prawa, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Z dokonanej kontroli, zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i Zamawiającego – inspektora nadzoru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach