Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu oddymiania klatek schodowych, montażu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 5 w Kołobrzegu (decyzja DWOP nr 7/D/2015) - ul. Wiosenna 4a (PKOB 1274).

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026 , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, fax. 26 1452024
  REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu oddymiania klatek schodowych, montażu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 5 w Kołobrzegu (decyzja DWOP nr 7/D/2015) - ul. Wiosenna 4a (PKOB 1274).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu oddymiania klatek schodowych, montażu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 5 w Kołobrzegu (decyzja DWOP nr 7/D/2015) - ul. Wiosenna 4a (PKOB 1274). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach: a) Projektach budowlanych i projektach wykonawczych, b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiot zamówienia w szczególności polega na wykonaniu: 1) robót ogólnobudowlanych w tym: robót przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych (demontaż wybranej istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, demontaż krat kolidujących z projektowanymi drzwiami, demontaż hydrantów, rozbiórki wynikające z konieczności wykonania projektowanych drzwi i nadproży, poszerzenie i podwyższenie otworów drzwiowych i otworu okiennego, demontaż stolarki okiennej przewidzianej do wymiany, rozbiórka - skucie części ścian i okładzin stropów i ścian, demontaż barierki stalowej, demontaż istniejących instalacji kolidujących z projektowanymi drzwiami), wykonanie wydzielenia pożarowego klatek schodowych poprzez montaż drzwi i ścianek o odporności ogniowej, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, montaż i przebudowa instalacji hydrantowej, montaż instalacji oddymiającej, montaż samozamykaczy do pomieszczeń WC, montaż i malowanie barierki, tynkowanie i malowanie ścian i sufitów w celu naprawy ubytków powstałych w wyniku prowadzonych prac budowlanych, wykonanie obudowy stropu i instalacji w pomieszczeniu magazynu oleju opałowego, uszczelnienie p.poż. przejść instalacji przez pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju, zabezpieczenie pomieszczeń na czas prowadzenia prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia instalacji magazynowania oleju opałowego wraz ze zbiornikami, oznaczenie lokalnych obniżeń w komunikacji ogólnej, umożliwienie otwierania okiennic w pomieszczeniu magazynu oleju, wykonanie nadproży pod poszerzane lub podwyższane otwory drzwiowe i okienne, wykonanie podkonstrukcji pod wentylator wywiewny. 2) robót sanitarnych w tym: instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej oddymiającej, instalacji nowej i przebudowie istniejącej instalacji hydrantowej, przesunięcie istniejących rur centralnego ogrzewania w celu likwidacji kolizji z projektowanymi drzwiami p.poż. 3) robót elektrycznych w tym: zasilenie instalacji wentylacji mechanicznej, montaż oświetlenia ewakuacyjnego, montaż instalacji oddymiania, sprzężenie przeciwpożarowych wyłączników prądu, badań i pomiarów elektrycznych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1) Wykonawca wykona dokumentację kolaudacyjną – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w § 5 ust. 34 wzoru umowy oraz przekaże Zamawiającemu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane. z późniejszymi zmianami, materiały wymienione w art. 60 – to jest dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 2) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21). (sposób postępowania z odpadami został określony w § 4 wzoru umowy). 3) Wykonawca przed przystąpieniem do przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną oraz po ich zakończeniu wykona dokumentację powykonawczą fotograficzną (fotografując stan obiektu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). Dokumentacja fotograficzna (6-8 zdjęć) zostanie dostarczona Zamawiającemu odpowiednio do 14 dni licząc od daty podpisania umowy oraz po zakończeniu robót zostanie dołączona do dokumentacji kolaudacyjnej. 4) Wykonawca wykona instrukcję: bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) – Rozdział 2, § 6.1. instrukcję eksploatacji dla wykonanych instalacji, instrukcję eksploatacji obiektów. 5) Wykonawca przeprowadzi szkolenia wytypowanych przedstawicieli Administratora i Użytkowników z obsługi, zasad eksploatacji i podstawowej konserwacji bieżącej wszystkich urządzeń, systemów i instalacji specjalistycznych montowanych na obiekcie w terminie wyprzedzającym zgłoszenie gotowości Wykonawcy do odbioru. Terminy przeprowadzenia szkoleń winny być ujęte w harmonogramie rzeczowo- finansowym. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający temat, zakres, datę oraz listę uczestników (z podpisami) szkolenia. 6) Wykonawca dokona oznaczenia instalacji i rurociągów, opisze zawory i urządzenia. UWAGA: • Roboty budowlane będą realizowane w użytkowanym budynku. • Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. • Wszystkie materiały, urządzenia, których znaki towarowe lub nazwy własne zostały wskazane w dokumentacji projektowej należy traktować, jako przykładowe i dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż wskazane w dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w projektach budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ), projektach wykonawczych (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (wzór załącznik nr 12 do SIWZ). 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2. Do oferty należy załączyć: a) Wykaz parametrów cenotwórczych: robocizny, kosztów pośrednich, zysku, kosztu zakupu materiałów. b) Wypełniony w kolumnach 3 (wartość elementów brutto) i 4 (ilość roboczodni elementów) harmonogram rzeczowo - finansowy z graficznym (w formie linii) określeniem czasu wykonania poszczególnych elementów. Suma wartości poszczególnych elementów zamówienia musi być tożsama z wartością oferty z uwzględnieniem limitów finansowych określonych przez zamawiającego na dany rok kalendarzowy (załącznik nr 7 do SIWZ). UWAGA: Brak załączenia do oferty powyższych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach