Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zakończenia inwestycji pn. Budowa budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym między innymi wewnętrzną instalacją: wentylacji mechanicznej, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej z separatorami, deszczowej, sprężonego powietrza, rozbudowę zewnętrznej zakładowej instalacji wodociągowej i oświetleniowej, przebudowę odcinka instalacji co oraz rozbiórka kolidującego budynku warsztatowego przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu

Gmina Miejska Mielec ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 888 500, , fax. 177 888 505
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Mielec
  ul. Żeromskiego 26
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 177 888 500, , fax. 177 888 505
  REGON: 690581867
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zakończenia inwestycji pn. Budowa budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym między innymi wewnętrzną instalacją: wentylacji mechanicznej, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej z separatorami, deszczowej, sprężonego powietrza, rozbudowę zewnętrznej zakładowej instalacji wodociągowej i oświetleniowej, przebudowę odcinka instalacji co oraz rozbiórka kolidującego budynku warsztatowego przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie trawników w ilości 1 244,00 m2, 2) Montaż odbojnic słupowych w ilości 26 szt. (średnica odbojnicy 159 mm wysokość 1000 mm), 3) Dostawę oraz montaż wycieraczki zewnętrznej ACO Vario lub innego równoważnego produktu (str. 6 projektu zagospodarowania terenu), 4) Dostawę oraz montaż krat pomostowych na kanałach K1, K2, K3, w pomieszczeniu myjni podzespołów (pom. 0.21) oraz schodów stalowych ocynkowanych w kanałach K1 i K2 str. 8 pkt. 2.3.1.0 oraz str. 9 pkt. 2.6.0.0 PW), 5) Wykonanie balustrady na klatce schodowej ze stali nierdzewnej ( str. 18 pkt. 3.1.6.6 oraz str. 14 pkt. 3.1.3.0 oraz rys. A-16 PW), 6) Dostawę oraz montaż odbojnic ze stali nierdzewnej z malowaniem w żółto czarne pasy w ilości 3 szt. (str. 8 pkt 2.3.1.0 oraz rys. A-01 PW), 7) Dostawę oraz montaż narożników z blachy nierdzewnej w ilości 6 szt. (str. 8 pkt 2.3.1.0 oraz rys. A-01 PW), 8) Dostawę oraz montaż drabiny zewnętrznej wraz z podestem (str. 19 pkt. 3.1.7.4 PW), 9) Wykonanie tynku mozaikowego w strefie cokołowej budynku poprzez przyklejenie warstwy siatki i wykonanie wyprawy na ścianach płaskich w ilości 46,0 m2 (str. 18 pkt. 3.1.7.1 PW), 10) Uzupełnienie przebić pod przewody instalacyjne w ścianach murowanych w ilości ok. 1 m3, 11) Uzupełnienie obróbek blacharskich zewnętrznych oraz wewnętrznych w ilości ok. 12,55 m2 (str. 19 pkt. 3.1.7.4 PW), 12) Dostawę i montaż stolarki oraz ślusarki drzwiowej wewnętrznej z wyłączeniem ślusarki aluminiowej oraz 2 szt. drzwi D3 zamontowanych pomiędzy pomieszczeniem napraw bieżących a blacharnią oraz stanowiskiem napraw blacharskich ( rys. A-14) tj.: - drzwi płytowe D1 – 11 szt. - drzwi stalowe D1’ – 5 szt. - drzwi płytowe D1” – 3 szt. - drzwi stalowe D2 – 5 szt. - drzwi stalowe D4 – 3 szt. - drzwi stalowe D5 – 1 szt. - drzwi stalowe D6 – 1 szt. 13) Wykonanie ścianek kabin sanitarnych z płyt HPL w pom. 1.3 oraz 0.15 ( str. 7 pkt. 2.2.0.0 oraz rys. A-01 i A-02 PW), 14) Dostawę oraz montaż drzwi prysznicowych ze szkła hartowanego (rys. A/11 PW), 15) Wykonanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniu socjalnym 1.1 (str. 9 pkt. 2.5.0.0 PW), 16) Wykonanie rewizji 60x60 w ilości 18 szt. w sufitach podwieszanych z płyt G-K, 17) Dostawę i montaż wycieraczki systemowej wewnętrznej (str. 8 pkt. 2.4.0.0 PW), 18) Malowanie linii ostrzegawczych kanałów technicznych w ilości 130,0 mb ( str. 8 pkt. 2.3.1.0 PW), 19) Licowania ścian i roboty malarskie, w tym: - licowanie ścian płytkami Bergen White Light GL.221A.WL w ilości 28,85 m2 ( powyżej 4 m) - malowanie ścian farbami lateksowymi w ilości 140,78m2 - montaż 8 szt. luster o powierzchni 9,6 m2 (2x160x80 + 3x90x145 + 60x100 + 80x200 + 80x115) - wykonanie cokołów z płytek ceramicznych hmin=10cm 338,0 mb (płytki Rako Unistone DAK63611). Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, jeżeli Zamawiający uzna za konieczne wykonanie części przedmiotu umowy objętej prawem opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Strony ustalają, że Zamawiający skorzysta z prawa opcji składając pisemne oświadczenie Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zawarcia umowy, określające szczegółowy zakres realizacji prawa opcji. W ramach prawa opcji Zamawiający przwiduje następujące roboty budowlane: 1) Wymiana uszkodzonych płyt warstwowych w ilości 12,84 m2, 2) Naprawa uszkodzonej elewacji istniejącego budynku zajezdni w ilości 7,5 m2 metodą lekko mokrą, 3) Wymiana obróbek blacharskich zewnętrznych oraz wewnętrznych w ilości ok. 27,53 m2 (str. 19 pkt. 3.1.7.4 PW), 4) Naprawa uszkodzonych posadzek w ilości 12 m2: - uszkodzenia powierzchniowe za pomocą szpachlówki żywicznej lub systemowego rozwiązania PCC a następnie przemalowaniu uszkodzonej powierzchni farbami epoksydowymi (na bazie syntetycznych żywic epoksydowych). - uszkodzenia liniowe poprzez nacięcie rysy i wypełnić elastycznym kitem, aby zapobiec ich zanieczyszczeniu a następnie przemalowaniu powierzchni farbami epoksydowymi (na bazie syntetycznych żywic epoksydowych). 5) Jednokrotne malowanie sufitów betonowych w ilości 214,08 m2, 6) Uzupełnienie fugi na połaczeniu podłoga - ściana oraz konstrukcja stalowa (słupy) obudowa z płyt warstwowych, 7) Rozbiórki istniejącej sprężarkowni wraz z jej technologią, 8) Rozbiórki komory podziemnej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej sprężarkowni, 9) Remontu ogrodzenia w zakresie renowacji murków ogrodzeniowych całość oraz w zakresie renowacji przęseł od strony ul. Wojsławskiej, 10) Uzupełnienie ścianek działowych piętra w ilości 14,46 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213314-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące); Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP 64 1020 4913 0000 9302 0118 7699; b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4) lit. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 2 powyżej stosuje się. 4.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700). 6.Obowiązki Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 6.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnie potwierdzającym, że wykonawca nie podlega wykluczeniu o. 6.2 Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów o których mowa w pkt. 1 powyżej dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. 6.3 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty o których mowa w pkt. 1 powyżej dotyczące tego podwykonawcy. 7. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) 7.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 7.3 Oświadczenia wymienione w pkt III.3) powinny być złożone w przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 7.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. III.4) albo odpowiadające im określone w pkt1 1 powyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną