Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych na drogach w gminie Kurów

Gmina Kurów ogłasza przetarg

 • Adres: 24170 Kurów, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8811777, 8811151, 8811071 , fax. 081 8811151, 8811777, 8811071
 • Data zamieszczenia: 2018-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kurów
  ul. Lubelska 35
  24170 Kurów, woj. lubelskie
  tel. 081 8811777, 8811151, 8811071, fax. 081 8811151, 8811777, 8811071
  REGON: 43101962600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kurow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych na drogach w gminie Kurów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie robót budowlanych na drogach w gminie Kurów”, z podziałem na następujące części zamówienia: a) CZĘŚĆ Nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2537L Kurów - Kaleń - Markuszów - dr. pow. 2203L od km 2+068,50 do km 2+600, polegająca na wykonaniu następującego zakresu robót: 1. Roboty pomiarowe 2. Roboty rozbiórkowe 3. Roboty ziemne 4. Podbudowa 5. Nawierzchnia 6. Roboty wykończeniowe. b) CZĘŚĆ Nr 2: Przebudowa drogi gminnej Nr 107724 L Olesin - dr pow. Nr 2537L gr. gm. Markuszów (Kaleń) od km 0+616 do km 0+944, polegająca na wykonaniu następującego zakresu robót: 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty rozbiórkowe 3. Roboty ziemne 4. Podbudowa 5. Nawierzchnia 6. Roboty wykończeniowe 7. Oznakowanie c) CZĘŚĆ Nr 3: Modernizacja drogi gminnej Nr 107750L od km 0+000 do km 0+573 w m. Buchałowice i Płonki, polegająca na wykonaniu następującego zakresu robót: 1. Podbudowa 2. Nawierzchnia 3. Roboty wykończeniowe d) CZĘŚĆ Nr 4: Remont drogi gminnej Nr 107972L Kurów - Wólka Nowodworska - Choszczów w m. Dęba od km 0+000 do km 0+512, polegający na wykonaniu następującego zakresu robót: 1. Roboty pomiarowe 2. Roboty rozbiórkowe 3. Podbudowa 4. Nawierzchnia 5. Roboty wykończeniowe e) CZĘŚĆ Nr 5: Przebudowa drogi gminnej Nr 107730L od km 0+000 do km 0+227,80 w m. Buchałowice, polegająca na wykonaniu następującego zakresu robót: 1. Odtworzenie trasy w terenie 2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco 4. Ścinanie i uzupełnianie poboczy f) CZĘŚĆ Nr 6: Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w m. Płonki nr 107747L Olesin - gr. gm. Markuszów od km 0+520 do km 0+654, polegająca na wykonaniu następującego zakresu robót: 1. Odtworzenie trasy w terenie 2. Podbudowa z tłucznia kamiennego 3. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco 5. Ścinanie i uzupełnianie poboczy 6. Oznakowanie pionowe Szczegółowy zakres zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zawierają: a) dokumentacje projektowe, b) przedmiary robót, c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych („STWiORB”) stanowiące integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach