Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO PRZY ULICY TOPOLOWEJ

Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Kasztanowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48447339253 , fax. +48447339252
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  Kasztanowa 31
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. +48447339253, fax. +48447339252
  REGON: 59064846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO PRZY ULICY TOPOLOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji miejskiego placu zabaw zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Topolowej. Modernizacja obiektu polega na: naprawie urządzeń zabawowych i innych elementów wchodzących w skład ww. obiektu; wymianie nawierzchni amortyzującej oraz urządzeń niebezpiecznych, nie spełniających norm oraz nienadających się do modernizacji. Podstawowym zadaniem modernizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na miejskim placu zabaw. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT: huśtawka wahadłowa - demontaż obecnie zainstalowanych urządzeń (1 szt. do utylizacji), 1 szt. do oczyszczenia wszystkich jego elementów, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie, montaż siedzisk (1 sztuka siedzisko kubełkowe (z szeroką podstawą do siedzenia) i 1 sztuka siedzisko płaskie, łańcuchy ze stali nierdzewnej, zawiesia z łożyskiem), montaż tego urządzenia na tym placu zabaw w innej lokalizacji, - montaż nowego urządzenia z aluminium z wewnętrznym wzmocnieniem malowane proszkowo, łańcuchy ze stali nierdzewnej, zawiesia z łożyskiem, - urządzenie powinno składać się z 3 stanowisk: • bocianie gniazdo, • siedzisko kubełkowe (z szeroką podstawą do siedzenia), • siedzisko płaskie, karuzela z kierownicą - montaż urządzenia o konstrukcji stalowej, siedziska z tworzywa HDPE, podłoga z blachy ryflowanej bujak na sprężynie – 2 sztuki - demontaż obecnie zainstalowanego urządzenia i zwrot zamawiającemu, montaż urządzeń wykonanych z tworzywa HDPE: • 1 sztuka w postaci zwierzątka, • 1 sztuka z oparciem w postaci autka lub statku (umożliwiająca posadzenie dziecka niepełnosprawnego). piaskownica integracyjna - demontaż obecnie zainstalowanego urządzenia, a w zamian montaż piaskownicy integracyjnej, urządzenia umożliwiającego zabawę dzieciom na wózkach inwalidzkich, oraz dzieciom pełnosprawnym. Urządzenie o wymiarach 3m x 3m, obramowania piaskownicy oraz siedziska mają być wykonane z drewna, przy jednym z boków domontowany stolik wraz z pojemnikami na piach na wysokości umożliwiającej podjazd i zabawę dzieciom na wózkach inwalidzkich, huśtawka wagowa - demontaż obecnie zainstalowanego urządzenia, a w zamian montaż jednego nowego urządzenia z aluminium z wewnętrznym wzmocnieniem malowane proszkowo, siedziska z tworzywa HDPE, odbojniki gumowe montowane przy huśtawce, w miejscu styku odbojnika z nawierzchnią amortyzującą wzmocnienia montowane do nawierzchni amortyzującej. zestaw zabawowy - montaż urządzenia z aluminium z wewnętrznym wzmocnieniem malowane proszkowo, zabezpieczenia i bariery z tworzywa HDPE, podłoga ze sklejki wodoodpornej, - zestaw powinien zawierać minimum następujące elementy: • 2 wieże z daszkami skośnymi z płyty HDPE, • 1 zjeżdżalnię rurową(ślimak) przy wieży wyższej, • 1 zjeżdżalnię (ślizg z blachy nierdzewnej) przy wieży niższej, • drabinkę linową wejściową, • schody wejściowe z poręczami, • most łączący wieże, • 1 tablicę edukacyjną "kółko i krzyżyk", • 1 ściankę wspinaczkową, przeznaczony teren na strefę bezpieczną urządzenia to około 12m x 12m trampolina ziemna - montaż urządzenia o minimalnej powierzchni skoku maty 90x90 [cm], - konstrukcja umożliwiająca łatwe czyszczenie i konserwacje dołka (np. usuwanie zalegających liści i śmieci). ławki - demontaż obecnie zamontowanych ławek (do utylizacji) oraz montaż 10 sztuk nowych ławek o konstrukcji stalowej z oparciem (siedzisko i oparcie z drewna) w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. kosze - montaż 10 nowych koszy na śmieci z daszkiem w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. regulamin placu zabaw - 2 sztuki - montaż nowych regulaminów o konstrukcji metalowej, wraz z tablicą z informacjami graficznymi, odniesieniem do obowiązującej uchwały Rady Miasta (do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie prac). nawierzchnia - usunięcie dotychczasowej nawierzchni, a w zamian montaż nawierzchni amortyzującej na przestrzeni ok 460 m², zapewniającej upadek z 1,7 m na całej strefie bezpieczeństwa, z zastosowaniem atestowanej nawierzchni przerostowej w kolorze zielonym. Maty należy zamontować na terenie wyrównanym. Pod matą należy rozłożyć włókninę z nasionami traw. Maty należy na brzegach zakołkować oraz pospinać co cztery oczka. Łączenie kostki brukowej z matą przerostową wykończyć obrzeżami. Pozostały teren należy wyrównać i zasiać trawę. Wszystkie prace należy wykonywać po uzgodnieniu z Zamawiającym. Ponadto na wyznaczonym terenie (rysunek poglądowy) należy wymalować miasteczko ruchu drogowego, projekt miasteczka należy uzgodnić z Zamawiającym. Rysunek poglądowy przedstawiający przykładowe rozmieszczenie urządzeń zabawowych załączono w załączniku Nr 2 do projektu umowy. Użyty materiał (urządzenia, części zamienne, maty amortyzujące) musi być nowy i bez wad czyli równomiernie zabarwiony, równy, nie może mieć pęknięć, pęcherzy, widocznych zanieczyszczeń oraz uszkodzeń krawędzi i naroży. Zastosowany materiał nie może wydzielać toksycznych substancji do środowiska, ma być przyjazny dla użytkowników i środowiska, wodoodporny, nie gnijący a także nie wrażliwy na grzyby. Zamontowane urządzenia muszą być odporne na potencjalne próby demontażu w trakcie aktów wandalizmu, wszelkie warunki atmosferyczne (m.in. mrozy, upały, burze), oraz powinny zapewniać bezpieczne użytkowanie. Ewentualne zmiany w zakresie montowanych urządzeń i nawierzchni należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac. Zainstalowany sprzęt ma być zgodny z normą PN-EN 1176:2009, a nawierzchnia z normą PN-EN 1177:2009. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty karty techniczne proponowanych urządzeń. Montaż wszystkich urządzeń nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji z Zamawiającym. Nawierzchnie, urządzenia i inne materiały użyte do modernizacji mają posiadać wszystkie świadectwa oraz atesty dopuszczenia do użytkowania przewidziane przepisami dla tego typu inwestycji. Materiał zastosowany jako nawierzchnia amortyzująca musi być o odpowiedniej grubości w stosunku do wysokości upadku oraz o odpowiednich wymiarach w stosunku do strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń. Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania placu zabaw, będącego przedmiotem niniejszego opisu. Bez względu na wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji, na Wykonawcy ciąży zobowiązanie rezultatu. Podczas prowadzonych prac, Wykonawca musi dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonywania modernizacji. Na oferowane materiały i urządzenia Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 48 miesięcy (4 lata). W ramach robót będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 1) usunięcia w trakcie realizacji prac wszelkiego rodzaju odpadów poza plac zabaw, odpady stanowią własność Wykonawcy; 2) zabezpieczenia terenu prac na czas wykonania robót zgodnie z wymaganymi przepisami oraz pokrycia kosztów z tym związanych; 3) Wykonywania usługi z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W ZKARESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ART. 29 UST. 3A USTAWY. 1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). 2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia. 3. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności: - posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności; - posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi; - zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Tom II IDW (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta: Getin Noble Bank S.A. Nr r-ku: 30 1560 0013 2326 8572 1000 0003 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 1.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 1.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta wskazany w pkt 1.2.a) musi wpłynąć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Uwaga ! - Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Dział Księgowości i Kadr Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium w przetargu nieograniczonym na: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO PRZY ULICY TOPOLOWEJ. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 1.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP. 1.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. 1.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (Formularz 2.1.) 2. Formularz cenowy (Formularz 2.2.) wraz z kartami technicznymi proponowanych urządzeń. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5. Dowód wniesienia wadium w wysokości 5.500,00 zł lub oryginał gwarancji albo poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz złożony zgodnie z zapisem pkt 13 IDW w SIWZ. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku jeśli Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu). 7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Podwykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku dokumentów pobranych w języku obcym Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski. 8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9. Wykonawca w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyżej opisanej sytuacji może wykorzystać WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW przygotowany przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach