Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych w ramach zadania przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy realizowanego w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Konstantego Damrota
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 472 38 80, , fax. 77 4723886 w. 14
 • Data zamieszczenia: 2019-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
  Konstantego Damrota 30
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 472 38 80, , fax. 77 4723886 w. 14
  REGON: 36620956400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cuwkk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych w ramach zadania przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy realizowanego w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie w obiekcie internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 21 następujących prac budowlanych: Zakres robót obejmuje: -roboty rozbiórkowe i zamurowania, -roboty ziemne, -roboty murowe i izolacyjne, -montaż stolarki otworowej, -docieplenie szybu windy, -dostawę i montaż dźwigu osobowego, -przebudowę instalacji elektrycznej, -przebudowę wewnętrznych linii zasilających, -przebudowę wyłącznika p.poż., -montaż tablic rozdzielczych, -budowę niskoprądowych instalacji elektrycznych: systemu oddymiania i przewietrzania, monitoringu i alarmu, systemu hotelowego drzwi, teletechniki, -przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnych: kanalizacji, wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji, instalacji p.poż., centralnego ogrzewania oraz wentylacji, -wykonanie prac związanych z demontażem, rusztowaniami, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz wykonaniem pomiarów i dokumentacji powykonawczej. Z uwagi na wykonywanie prac tożsamych rodzajowo w wielu pomieszczeniach oraz częściach budynku Zamawiający nie może podzielić zamówienia na części, gdyż wiązałoby się to z utrudnieniem prowadzenia prac. Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Pełny oraz dokładny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: 1. Dokumentację projektową pn.: Projekt Zagospodarowania Terenu / Projekt Budowlany; temat: Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych, sporządzoną przez: AR STUDIO PROJEKT, mgr inż. arch. Arkadiusz Hasny, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Matejki 4/3; nr projektu CH/169, 2. Przedmiary robót (stanowią tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny), 3. STWiO. opublikowane na stronie Zamawiającego www.bip.cuwkk.pl. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: a. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, b. Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy, c. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu, d. Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika, e. Wykonanie zaleceń pokontrolnych i poodbiorowych, f. Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów, g. Zwrot kosztów pobranych od Jednostki organizacyjnej mediów (woda, energia elektryczna, gaz), h. Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne wymagane dokumenty składane razem z ofertą na dzień składania ofert: 1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. 2. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa Wykonawcy. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 1 i określone w pkt 10.7 SIWZ potwierdzające spełnienie warunków postępowania. 4. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 2 i określone w pkt 10.7 SIWZ. 5. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 2A i określone w pkt 10.7 SIWZ. Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego lub zamierza powierzyć część robót podwykonawcy. 6. Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu swoich zasobów w zakresie doświadczenia lub udostępnienia osób Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 5A i 6A i określone w pkt 6.5 niniejszej SIWZ. Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach